Algemene Voorwaarden voor Verzenders

Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten (hierna te noemen “transportopdrachten” of “individuele opdrachten”) die worden gesloten tussen de klant (hierna te noemen “Klant”) en QC United BV (hierna te noemen “Quicargo”). Deze AV blijven van kracht na beëindiging van de rechtsverhouding die heeft geleid tot de toepassing van deze AV.

Quicargo heeft het recht deze AV te wijzigen of aan te vullen. Quicargo zal wijzigingen aan de AV ten minste drie weken voor de geplande inwerkingtreding van de gewijzigde AV per e-mail naar het door de Klant opgegeven e-mailadres sturen met kennisgeving van de inhoud van de desbetreffende gewijzigde bepalingen. In de wijzigingsmelding wordt hier nog eens apart op gewezen. Indien de klant tijdig en in de juiste vorm bezwaar maakt tegen de wijziging van de AV, wordt de contractuele relatie voortgezet onder de eerder overeengekomen voorwaarden. Quicargo behoudt zich in dit geval het recht voor om de contractuele relatie zo snel mogelijk te beëindigen. Door de Dienst na een dergelijke wijziging te blijven gebruiken, stemt de Gebruiker ermee in aan verandering onderhevig te zijn en accepteert hij de voorwaarden die op dat moment van toepassing zijn.

 

1 – Definities

In deze gebruiksvoorwaarden, zijn de volgende definities van toepassing:

1.1. Vervoerder: een rechtspersoon actief als transporteur, geregistreerd bij het Platform en in staat om goederen te transporteren.

1.2. Nederlandse Expeditievoorwaarden: de Nederlandse Expeditievoorwaarden dd 1 mei 2018 (die u hier kunt vinden).

1.3. Platform: het online platform van Quicargo toegankelijk via https://app.quicargo.com/ waarmee Quicargo haar Dienst aanbiedt

1.4. Quicargo: de besloten vennootschap “QC United BV”

1.5. Dienst: de expeditie dienst die door Quicargo worden aangeboden via het Quicargo-platform door middel van waarvan een Verlader goederen kan laten vervoeren door Vervoerders en kan profiteren van ongebruikte laadruimte van een Vervoerder.

1.6. Verzender: een rechtspersoon die is geregistreerd bij het Platform en die vracht moet verschepen, kan ook worden aangeduid als ‘de Klant’ of ‘’de Verlader’’.

1.7. Binnenlands: ophalen en bezorgen in hetzelfde land.

1.8. Eindklant: de ontvangende partij op de transportopdracht, ook wel ‘de Ontvanger’ genoemd.

1.9. Gebruiker: iedere rechtspersoon die gebruik maakt van de Dienst van Quicargo, hetzij als Verzender, hetzij als Vervoerder, hetzij op andere wijze.

1.10. Zending: elke pallet, pakket of ander goed dat vervoerd moet worden.

1.11. Transittijd: de tijd tussen het laden van een Zending bij de Vervoerder en de aflevering bij de Ontvanger.

2 – Toepasselijkheid

2.1. De volgende voorschriften worden de contractuele basis voor de contractuele relatie met de Klant in de weergegeven volgorde en zijn van toepassing in geval van tegenstrijdigheden in de transportopdracht:

  • Transportopdracht
  • Raamovereenkomst (indien van toepassing)
  • Algemene voorwaarden van Quicargo (AV) (zie hieronder )
  • Nederlandse Expeditievoorwaarden
  • Wettelijke voorschriften

2.2. De voorwaarden van een Verlader worden hierbij geacht te zijn afgewezen en uitdrukkelijk niet van toepassing te zijn verklaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Quicargo bevestigd.

2.3. De vernietiging of de ongeldigheid van enige bepaling van deze AV heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze AV. In geval van vernietiging of ongeldigheid van enige bepaling van deze AV, moet de bepaling die naar de geest het meest overeenkomt met de ongeldige bepaling als geldig worden beschouwd.

2.4. Quicargo is gebonden aan afwijkingen of wijzigingen van deze AV door een Gebruiker indien deze afwijking of wijziging schriftelijk is overeengekomen.

2.5. Wijzigingen in de AV – Deze AV kunnen van tijd tot tijd variëren, naar eigen goeddunken van Quicargo zonder voorafgaande kennisgeving. In geval van materiële wijzigingen zal Quicargo de Gebruiker drie weken voor de geplande inwerkingtreding van de gewijzigde AVV op de hoogte brengen via e-mail of door een bericht te posten met daarin de aangepaste AV. Gebruikers wordt geadviseerd om regelmatig de actuele versie van deze voorwaarden te raadplegen op www.quicargo.com. Door de Dienst na een dergelijke wijziging te blijven gebruiken, stemt de Gebruiker ermee in aan verandering onderhevig te zijn en accepteert hij de voorwaarden die op dat moment van toepassing zijn.

3 – Registratie

3.1. Een account aanmaken – Om gebruik te kunnen maken van de Dienst moet de Gebruiker een account aanmaken op het Platform door het registratieproces te voltooien. Tijdens dit registratieproces wordt de Gebruiker gevraagd om Quicargo enkele gegevens te verstrekken die nodig zijn om het gebruikersaccount te openen. Indien Gebruiker deze gegevens niet wil verstrekken, kan Gebruiker geen gebruik maken van de Dienst. De Gebruiker stemt ermee in om tijdens de registratie nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken en de Gebruiker stemt ermee in deze informatie bij te werken in geval van wijzigingen om nauwkeurig, actueel en volledig te blijven. Quicargo behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment de toegang van de Gebruikers tot de Dienst te beperken en / of te blokkeren als de door de Gebruiker verstrekte informatie niet juist, actueel en volledig is.

3.2. Bij het registreren op het Platform moet de Gebruiker een gebruikersnaam invoeren en een wachtwoord kiezen. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord. De gebruiker gaat ermee akkoord dat hij de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich neemt voor elk gebruik van zijn account, of dit nu geautoriseerd is of niet. De Gebruiker dient Quicargo onverwijld op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn account.

3.3. De bepalingen van deze AV blijven van toepassing zolang de Gebruiker is geregistreerd bij het Platform.

4 – Diensten

4.1. Expeditieovereenkomst– Bij de uitvoering van de Diensten via het Quicargo Platform zal Quicargo optreden als (en wordt beschouwd) als expediteur zoals omschreven in artikel 8:60 BW. De Verlader erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Diensten via het Platform een expeditieovereenkomst vormt tussen de Verlader en Quicargo als bedoeld in artikel 8:60 BW, en waarop de meest recente versie van de Nederlandse Expeditievoorwaarden van toepassing is. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze AV en de Nederlandse Expeditievoorwaarden, prevaleren deze AV (tenzij anders vermeld in deze AV).

4.2. Transport aanvraag indienen- Het Platform stelt de Verlader in staat om aanvragen te doen voor het vervoer van goederen door een Vervoerder, ook wel bekend als een transportopdracht. De transportopdracht bevat de noodzakelijke gegevens voor een Vervoerder, zoals de locatie van de goederen en de bestemming, een omschrijving van de te vervoeren goederen inclusief gewicht en afmetingen, samen met andere relevante informatie voor een Vervoerder. In specifieke gevallen kan de Verlader verzoeken indienen via een IT-integratie. De verzoeken worden dan automatisch via de systemen van de Verlader op het Platform verstuurd.

4.3. Overeenkomst via het platform – Zodra de transportopdracht van de Verlader via het platform is gematcht, ontvangt de Verlader een schriftelijke bevestiging van het transport van de goederen door de betreffende Vervoerder. Als de Verlader is geïntegreerd met het Quicargo Platform, zal de transportopdracht automatisch verschijnen in de actieve orderlijst. Zodra de transportopdracht in deze lijst verschijnt, wordt deze als bevestigd beschouwd. Als de Verlader e-mailbevestiging heeft uitgeschakeld, wordt de transportopdracht als bevestigd beschouwd zodra deze in de actieve orderlijst verschijnt. Deze bevestiging zal gelden als het moment dat de Verlader en de betreffende Vervoerder de overeenkomst aangaan voor het vervoer van goederen.

4.4. Zodra de transportopdracht van de Verlader via het Platform is gematcht met een Vervoerder, worden de details van de transportopdracht zo snel mogelijk via het Quicargo Platform naar de specifieke Vervoerder gestuurd.

4.5. Algemene voorwaarden van vervoerders – De Verlader erkent en gaat hiermee akkoord a) dat aanvullende voorwaarden van de respectievelijke Vervoerder op het transport van goederen door de Vervoerder van toepassing kunnen zijn b) Dat Quicargo niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de overeenkomst waaronder het feitelijke vervoer van goederen zal worden uitgevoerd, een dergelijke overeenkomst is aangegaan onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Vervoerder en de Verlader en c) Quicargo garandeert niet dat voor elk verzoek van een Verlader een Vervoerder beschikbaar zal zijn.

4.6. In het geval dat Quicargo volgens de wet als een feitelijke vervoerder zou worden beschouwd, zijn de volgende voorschriften van toepassing op de relatie tussen Quicargo en de Verlader, en op deze voorwaarden:

  • Voor internationaal vervoer over de weg: het CMR-verdrag en de voorwaarden van de vrachtbrief;
  • Voor nationaal vervoer over de weg, de AVC (Algemene Vervoer Condities) 2002, laatste versie, en de voorwaarden van de vrachtbrief;

4.7. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, ondersteunt Quicargo geen transport van ADR- en geconditioneerde goederen en hoogwaardige goederen. Raadpleeg bijlage 1 voor een gedetailleerde, maar niet uitputtende lijst.

4.8. Zendingsgrootte – Quicargo behoudt zich het recht voor om de tarieven aan te passen in geval van afwijkingen van de maximale grootte en gewicht van de goederen die vervoerd moeten worden.

4.9. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, verleent Quicargo geen palletruil service.

4.10. Het is niet toegestaan om de Quicargo-service te omzeilen en enige zakelijke relatie aan te gaan met een Vervoerder die via het Quicargo-platform bij de verzender is geïntroduceerd.

 

5 – Laden en lossen

5.1. Transportdocumentatie en labels – De Verlader zal de goederen, zoals gespecificeerd in de transportopdracht, overhandigen aan Quicargo of aan een derde die door Quicargo is belast met het uitvoeren van het transport op het adres en tijdstip vermeld in de transportopdracht. De verzender is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste transportdocumentatie en adreslabels voor elke zending.

5.2. Transportdocumentatie voor zendingen die afkomstig zijn van of bestemd zijn voor locaties buiten de EU – De afzender dient de volgende documenten te verstrekken voor zendingen die worden vervoerd naar of van een locatie buiten de EU:

  • Een commerciële factuur (in het Engels) waarin de goederen, de waarde van de goederen, de valuta en de incoterms correct worden beschreven, enzovoort.
  • De goederencode van de goederen.
  • Een voorafgaande schriftelijke verklaring in geval van niet-standaard of niet-permanente export van goederen (bijvoorbeeld tijdelijke export van goederen voor reparatie die na de reparatie moeten worden teruggestuurd).
  • Een volmacht, indien nodig.
  • Alle informatie of documentatie die aan de douaneautoriteiten moet worden verstrekt. De afzender is verantwoordelijk voor het tijdig leveren van de juiste documenten en voor het naleven van de douanewetgeving.

De afzender is zich ervan bewust dat douaneactiviteiten tot vertragingen kunnen leiden.

5.3. Verpakken, labelen en zekeren van lading –Alle zendingen moeten goed verpakt zijn om normaal transport te kunnen verwerken (45-graden hellingweg), ladingzekering en machinesortering, en om te voorkomen dat andere goederen beschadigd raken. Alle verpakkingen moeten bestand zijn tegen een val van 80CM hoogte. Vaten die vloeistoffen bevatten moeten worden verpakt met voldoende absorberend materiaal. Goederen op pallets mogen niet overhangen en moeten stapelbaar zijn. Alle goederen moeten goed worden ingepakt of vastgezet en duidelijk worden gelabeld. De afzender dient Quicargo te voorzien van functionele laadbeveiligingsmiddelen en laadhulpmiddelen. Quicargo is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door afwezigheid of onvoldoende verpakking. De verpakking moet geschikt zijn voor de inhoud. Quicargo behoudt zich het recht voor om goederen bij het ophalen af te wijzen en de transportopdracht te annuleren als de verpakking als onvoldoende of defect wordt beschouwd. In dat geval dient de afzender Quicargo honderd procent (100%) van de overeengekomen vergoeding en alle extra kosten te betalen die de vervoerder moet maken om het ophalen te regelen. Op de verpakking afgedrukte teksten zoals ‘fragiel’ of ‘bovenkant / onderkant’ ontslaan de afzender niet van enige van de verantwoordelijkheden die in deze GTC worden genoemd.

5.4. Informatie over de transportopdracht- In de aanvraag tot het afsluiten van de transportopdracht zal de Verlader Quicargo informeren over de kwaliteitsspecificaties en bijzondere kenmerken van de transportgoederen die nodig zijn voor de contractuele en juridische uitvoering. Dit omvat informatie over het gewicht, type, aantal items, omvang en gewicht van individuele goederen en de verpakking. De Klant vrijwaart Quicargo en haar Vervoerders van enige schending van de bepalingen in dit artikel.

5.5. Instructies geven – De Verlader heeft het recht om instructies te geven aan Quicargo om de uitvoering te specificeren. Indien de Verlader geen instructies geeft of instructies geeft die niet voldoende begrijpelijk zijn of indien instructies niet daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd, handelt Quicargo naar eigen goeddunken en behoudt zich het recht voor om de transportopdracht te annuleren. Quicargo of de derde die belast is met het transport, zal de klanten wijzen op een kennelijke onjuistheid of on-uitvoerbaarheid van de door hen verstrekte instructies. Indien de Verlader, in tegenstelling tot de hem verstrekte informatie, aandringt op de uitvoering van de door hem gegeven instructies, dan is de Verlader aansprakelijk voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade.

5.6. Onjuiste informatie of verpakking – De Afzender is zich ervan bewust dat als er onjuiste informatie of documentatie wordt verstrekt of als de zending onjuist is verpakt, de zending mogelijk wordt teruggestuurd naar de afzender.

5.7. Laden en lossen – De Afzender is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat er voldoende mankracht aanwezig is om de zending te laden en lossen. Bovendien is de Afzender verantwoordelijk om de ontvanger of eindklant te informeren over de details van de levering. Zendingen worden geleverd door de Vervoerder die door Quicargo is ingeschakeld onder de volgende voorwaarden:

  • op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) na ophalen in elk geval door de Vervoerder. Levering voor Diensten kan op zaterdag plaatsvinden, afhankelijk van het leveringsland.

Elk verzoek van de klant voor ophalen en/of levering op een speciaal overeengekomen tijdstip of binnen een speciaal overeengekomen tijdvak (inclusief buiten normale werktijden) kan onderhevig zijn aan een toeslag naar eigen goeddunken van Quicargo.

 

5.8. De door Quicargo gepresenteerde transit- en levertijden zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Alle Diensten stellen de Klant en Ontvanger in staat om het transit van de zending te volgen met behulp van de track en trace-functie op de website van de Vervoerder.

5.9. Levering en uitgesloten gebieden – Bepaalde gebieden zijn uitgesloten van levering (plaatsen en postcodes). De klant moet dit controleren voordat hij een zending voorbereidt en alle noodzakelijke informatie maatregelen nemen ten opzichte van de beoogde ontvanger. Als de Service die door de Klant is geselecteerd niet beschikbaar is voor een specifiek leveringsgebied, wordt de zending teruggezonden naar de Klant op kosten van de Klant en is Quicargo daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk.

5.10. Tekenen bij aflevering – De Klant is ervoor verantwoordelijk dat een bevoegd persoon bij aflevering voor ontvangst van de lading tekent. Quicargo is niet verplicht om de gegevens van deze persoon te controleren.

5.11. Wachttijden- Voor laden / lossen gelden de volgende tijden vanaf het moment dat het voertuig ter beschikking staat van de Klant en de Eindklant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen:

  • 1-2 pallets; 15 minuten is de standaard wachttijd (er worden geen extra kosten in rekening gebracht)
  • 3-19 pallets; 30 minuten is de standaard wachttijd (er worden geen extra kosten in rekening gebracht)
  • 20-33 pallets; 1 uur is de standaard wachttijd (er worden geen extra kosten in rekening gebracht).
  • Wachtdag: voor één wachtdag wordt 500 euro in rekening gebracht.

De extra tijd die de hierboven genoemde standaard wachttijd overschrijdt zal resulteren in extra kosten voor de Verlader. Quicargo rekent 15 euro per 15 minuten vertraging. Er wordt gerekend per 15 minuten, niet per minuut en dit wordt wiskundig naar boven afgerond.

5.12. Vertegenwoordigers – De klant verklaart dat hij de eigenaar is van de goederen die worden verzonden. Indien de afzender niet de eigenaar is van de zending of de inhoud daarvan, wordt de afzender beschouwd als vertegenwoordiger van de eigenaar onder deze algemene voorwaarden. De klant vrijwaart Quicargo en zijn vervoerder van aansprakelijkheid, schade of kosten die voortvloeien uit enige schending van deze bepaling.

5.13. Inspectie van zending – De afzender is zich ervan bewust dat de vervoerder zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment en op elke plaats de zending mag inspecteren om te beoordelen of de goederen mogen worden vervoerd onder deze algemene voorwaarden en of de goederen op de juiste wijze kunnen worden geëxporteerd of geïmporteerd met inachtneming van douanerecht, standaardprocedures, enz. Dit alles zal gebeuren zonder dat aansprakelijkheid wordt overgedragen van de afzender naar de vervoerder. In de volgende gevallen kan uw zending worden geïnspecteerd (NB: deze lijst is niet uitputtend):

  • ter bescherming van de inhoud van een beschadigde zending;
  • om de ontvanger of afzender van een afleverbare zending te bepalen wanneer dit anders niet kan worden vastgesteld;
  • om gevaren voor personen of eigendommen door een zending af te wenden;
  • om te voldoen aan een wettelijke bepaling of een officieel bevel;
  • om te bepalen of de zending bederfelijke goederen en/of andere goederen bevat die zijn uitgesloten van vervoer onder deze algemene voorwaarden.

5.14. De afzender is zich ervan bewust dat de vervoerder niet verplicht en/of verantwoordelijk is voor het beoordelen van de inhoud van de zending. De afzender geeft hierbij toestemming om de inhoud van de zending te beoordelen door middel van röntgenstraling.

5.15. Quicargo en de vervoerder zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen, verlies of schade als gevolg van de inspectie van de zending. De afzender betaalt voor eventuele extra kosten die voortvloeien uit de inspectie van de zending.

 

6 – Retourneren van zendingen

6.1. Obstakels – Indien de ophaling of levering niet kan worden voltooid vanwege obstakels die niet werden voorzien en/of gecommuniceerd aan Quicargo op het moment van het afsluiten van de transportopdracht of nadat het aantal pogingen tot levering is overschreden, heeft de Vervoerder het recht om de zending terug te sturen naar de Verzender. Deze obstakels omvatten maar zijn niet beperkt tot verkeerde informatie zoals adres, ontvanger niet gevonden, ontoegankelijke leveringsplaats, niet-acceptatie van de zending door de ontvanger, onvermogen van de Vervoerder om de douaneafhandeling uit te voeren, niet-betaling van de prijs van de goederen in geval van betaling bij aflevering, niet-betaling van belastingen en heffingen door de ontvanger.

6.2. Kosten als gevolg van retourzendingen – De Klant zal Quicargo vergoeden voor alle kosten en uitgaven die zijn gemaakt voor het terugsturen van de zending (inclusief de verschuldigde btw in geval van retournering voor douaneafhandeling in het Verenigd Koninkrijk).

6.3. Verwijdering van zending – In geval van onoverkomelijke obstakels om de Diensten te verlenen (zie artikel 6.1), inclusief wanneer de zending niet kan worden teruggezonden door de Vervoerder, kan Quicargo na elke verplichte opslagperiode de goederen verwijderen in de volgende gevallen (tenzij anders vermeld in deze GTC):

  • Als Quicargo of enige andere Carrier betrokken bij de Diensten niet in staat is om instructies te zoeken vanwege gebrek aan informatie of als het niet in staat is om de Klant en/of de Ontvanger te identificeren. De Klant of de Ontvanger wordt geacht onidentificeerbaar te zijn als geen van beiden binnen een termijn van 30 kalenderdagen kan worden bereikt of geïdentificeerd;
  • Als de betreffende goederen bederfelijk zijn; als de goederen een gevaar vormen voor mens of eigendom; of als dit vereist is in overeenstemming met een officieel bevel. De Klant zal Quicargo vergoeden voor alle kosten en uitgaven die zijn gemaakt voor hun verwijdering.

6.4. Vernietiging van zending – Indien de voorwaarden zoals vermeld in artikel 6.3 van toepassing zijn, behoudt Quicargo en elke andere Carrier die betrokken is bij de Service, tenzij anders vermeld in deze GTC, zich het recht voor om na elke verplichte opslagperiode de goederen te vernietigen als deze niet kunnen worden verwijderd of verkocht en mits dit niet in strijd is met de belangen van de Klant, zoals deze bekend zijn bij Quicargo.

6.5. Indien de voorwaarden zoals vermeld in artikel 6.3 van toepassing zijn, behoudt Quicargo en elke andere Carrier die betrokken is bij de Service, tenzij anders vermeld in deze GTC, zich het recht voor om na elke verplichte opslagperiode de goederen te vernietigen als deze niet kunnen worden verwijderd of verkocht en mits dit niet in strijd is met de belangen van de Klant, zoals deze bekend zijn bij Quicargo.

 

7 – Douanerechten

7.1. Indien de Dienst douanerechten omvat of indien Quicargo dit noodzakelijk of geschikt acht, zal de Vervoerder de douaneformaliteiten verwerken:

  • in zijn eigen naam en namens de Klant of de Ontvanger (afhankelijk van de gebruikte Incoterm) in het Land van Herkomst en in het Land van Levering, zoals bepaald in de indirecte douanevertegenwoordiging,
  • in naam en namens de Klant of de Ontvanger (afhankelijk van de gebruikte Incoterm) in het Land van Herkomst en in het Land van Levering, zoals bepaald in de directe douanevertegenwoordiging.

7.2. Quicargo heeft het recht om elke derde agent van haar keuze aan te stellen en te vervangen. Tenzij anders overeengekomen, kan de zending alleen worden verzonden onder de DAP Incoterm.

7.3. Onder DAP moet de Vervoerder worden aangesteld en gemachtigd:

  • de Klant, om de handelingen en douaneformaliteiten uit te voeren in het exportland, onder de douanewetgeving die van toepassing is in het exportland,
  • de Ontvanger, om de handelingen en douaneformaliteiten uit te voeren in het importland, onder de douanewetgeving die van toepassing is in het importland.

7.4. Zonder gemachtigd te zijn, hebben Quicargo en de Vervoerder het recht om de douaneafhandeling op te schorten.

7.5. Onder de DAP Incoterm kan de Klant de Ontvanger rechtstreeks informeren over de vereiste om de Vervoerder aan te stellen voor de douaneafhandeling.

7.6. Onder de DAP DP Incoterm verbindt de Klant zich ertoe om van de Ontvanger van de zending(en) een volmacht van machtiging te verkrijgen die de Vervoerder in staat stelt om namens de Ontvanger de handelingen en douaneformaliteiten uit te voeren in het importland.

7.7. Bovendien moet bij directe douanevertegenwoordiging deze vertegenwoordiging uitdrukkelijk worden gespecificeerd in de volmacht van machtiging van de Vervoerder, evenals de exclusieve douaneaansprakelijkheid van de Ontvanger.

7.8. Quicargo brengt voor dergelijke diensten extra kosten in rekening zoals bepaald in artikel 11 en kan een voorschotbedrag verzoeken zoals bepaald in artikel 11.4, waarbij wordt overeengekomen dat de Vervoerder het recht heeft om alle douaneafhandelingsacties op te schorten totdat dit voorschotbedrag is betaald door de Klant of de Ontvanger (afhankelijk van de gebruikte Incoterm). Het is de verantwoordelijkheid van de Klant en de verplichting om zich te houden aan alle relevante wetten, regels en voorschriften in alle betrokken landen wanneer een Zending grenzen overschrijdt.

7.9. De klant is aansprakelijk en dient de Vervoerder en Quicargo schadeloos te stellen voor alle gevolgen van het niet naleven van de relevante douanewetten, regels en voorschriften.

7.10. Onder de DAP DP Incoterm is de klant verplicht om de risico’s en kosten te dragen met betrekking tot de handelingen en douaneformaliteiten die door de Vervoerder worden uitgevoerd in het invoerland namens de Ontvanger, inclusief:

  • de douaneschuld gedefinieerd als alle invoerrechten en alle gerelateerde invoerbelastingen berekend onder de douane- en belastingwetgeving die van kracht is in het invoerland,
  • alle boetes en rentebetalingen met betrekking tot de douaneschuld en die worden gemeld door de douaneautoriteit in het invoerland.

7.11. De klant machtigt en plaatst bestellingen bij Quicargo die een Vervoerder opdracht geeft om de transportopdracht uit te voeren, in overeenstemming met artikel 18 en verder van de Unie douanewetboek (Verordening nr. 952/2013/EU), tegen de overeengekomen vergoeding, om verklaringen op te stellen en in te dienen zoals voorgeschreven in de douanewetgeving – en waar mogelijk in andere wetgeving – ‘in naam en voor rekening van’ de klant.

7.12. Deze machtiging en opdracht zijn van toepassing op de verzending van goederen die door / namens de klant zijn gepresenteerd, waarvoor de klant Quicargo en Quicargo op zijn beurt de Vervoerder heeft voorzien van de benodigde informatie. Deze machtiging en opdracht omvatten alle handelingen en communicatie tot en met de voltooiing van de verificatie van de verklaring en communicatie van het bedrag van de douaneschuld.

7.13. In verband met de machtiging dient de klant aan Quicargo het bewijs te verstrekken van het bestaan van zijn bedrijf, de huidige locatie en welke personen gemachtigd zijn om het bedrijf juridisch te vertegenwoordigen (bijvoorbeeld een huidige extract van de bedrijfsregistratie in het Handelsregister of een verklaring van het bedrijf die de bevoegdheid van de persoon die de volmacht verleent, aantoont).

7.14. De klant vrijwaart Quicargo en de Vervoerder tegen alle vorderingen met betrekking tot de douaneafhandeling.

 

8 – Ontvangst van een zending

8.1. Aanvaarding van de zending – De Vervoerder kan van de Ontvanger van een zending eisen dat hij meerderjarig is indien dit vereist is in de landen van verzending en levering, en dat hij een ESCD of enig ander vereist instrument ondertekent als bewijs van ontvangst van de zending. De Klant en de Ontvanger aanvaarden de bevestiging van ontvangst van de zending met behulp van een elektronisch apparaat en hebben geen recht op enige vordering met betrekking tot de bevestiging van de levering van de zending met behulp van een elektronisch apparaat. Elk bewijs van de handtekening van de Ontvanger verkregen door de Vervoerder zal het bewijs zijn van de levering van de zending.

8.2. De zending wordt overhandigd aan de Ontvanger of een andere persoon die zich op het exacte leverbare adres van de Ontvanger bevindt. De Vervoerder is niet verplicht om te beoordelen of deze persoon daadwerkelijk gemachtigd is om de zending te ontvangen. De Vervoerder kan specifieke informatie of bewijs opvragen op het moment van levering. Als levering voornamelijk of alternatief moet worden gedaan aan een buurman of een ander adres, is de Vervoerder niet verplicht om te beoordelen of de Ontvanger op deze alternatieve plaats of adres daadwerkelijk gemachtigd is om de zending te ontvangen. Elke persoon op die locaties wordt geacht gemachtigd te zijn.

8.3. Leveringspogingen – Indien de Ontvanger niet thuis is op het moment van levering, zal de Vervoerder proberen de zending drie keer te leveren, tenzij de Vervoerder is geïnstrueerd om op een andere locatie te leveren*. Voor grensoverschrijdende bestemmingen kan het aantal leveringspogingen variëren. Als een leveringspoging niet slaagt, kan Quicargo naar eigen goeddunken de Vervoerder instructies geven voor een andere leveringsmethode. Een leveringspoging kan ook volledig worden weggelaten vanwege een legitiem belang. In dat geval kan Quicargo naar eigen goeddunken de Vervoerder instructies geven om het pakket af te leveren bij een afhaalpunt of terug te sturen naar de Afzender. U ontvangt geen terugbetaling als een leveringspoging niet slaagt. Als een leveringspoging niet slaagt, kan de zending ook worden geleverd aan een van de naastgelegen adressen, waarmee aan de verplichting tot levering van de zending is voldaan. De chauffeur zal de Ontvanger op de hoogte stellen van de levering op deze andere locatie.

*Covid-19-update: vanwege Covid-19 zal er slechts één leveringspoging zijn.

 

9 – Retourzendingen

9.1. Retourzendingen zijn beschikbaar tegen een vergoeding die aan de Afzender in rekening wordt gebracht.

 

10 – Tarieven, toeslagen en betaling

10.1. Tarieven- Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de gebruikelijke tarieven voor de Diensten van Quicargo van toepassing, die zijn inbegrepen in de prijs die op het scherm wordt weergegeven bij het bevestigen van een transportopdracht of het reflecteren op een dergelijke opdracht. Van toepassing zijn de tarieven op de dag van plaatsing van de transportopdracht van de Verlader.

10.2. Extra kosten – Indien de in het kader van de transportopdracht te vervoeren goederen onderhevig zijn aan extra kosten die niet zijn voorzien en / of niet aan Quicargo zijn meegedeeld op het moment van het plaatsen van de transportopdracht, heeft Quicargo het recht om vergoeding van deze kosten te vorderen van de Klant, voor zover deze noodzakelijk waren. Alle tarieven zijn gebaseerd op de gegevens die vooraf door de Gebruiker zijn opgegeven. Indien er correcties moeten worden aangebracht aan de overeenkomst tussen de verzender en vervoerder, heeft Quicargo het recht om haar tarieven dienovereenkomstig aan te passen, met name in geval van een onjuiste gewichts- en/of grootteberekening door de klant. In gevallen waarin het gewicht de prijs bepaalt, wordt het gewicht dat door de vervoerder op het verzenddepot is vastgesteld, als basis genomen voor de prijsberekening. Quicargo behoudt zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen om de volgende redenen:

  • Brandstoftoeslag
  • Tolheffing
  • In geval van ontbrekende of ontoereikende verpakking of labeling van de zending,
  • Oversized en/of overgewicht pakketten of pallets,
  • Toeslagen als gevolg van diensten met betrekking tot douaneactiviteiten;
  • Afgelegen leveringen;
  • Toeslagen als gevolg van retourzendingen (zie artikel 6);
  • Laad- of lospunten zijn niet toegankelijk vanwege gevaarpunten of obstakels;
  • De verzender, eindklant of een vertegenwoordiger van een van die partijen is niet bereikbaar op het opgegeven afleveradres;
  • De verzender, eindklant of een vertegenwoordiger van een van die partijen weigert de goederen te accepteren;
  • Het ontbreken van benodigde losapparatuur;
  • Geblokkeerde toegang tot het ophaal- en/of afleverpunt;
  • Overslag als gevolg van lokale verkeersregels of beperkte toegankelijkheid.
  • Let op dat deze lijst niet uitputtend is en alleen ter informatie dient. Alle kosten zijn te vinden in ons helpcentrum.

Let op dat deze lijst niet uitputtend is en alleen ter informatie dient. Alle kosten zijn te vinden in ons helpcentrum.

10.3. Beveiliging – Quicargo behoudt zich het recht voor om aanvullende zekerheid te verzoeken in de vorm van een aanbetaling of voorschot bijvoorbeeld voor douaneafhandeling.

10.4. Zekerheden – Quicargo behoudt zich het recht voor om aanvullende zekerheid te vragen in de vorm van een aanbetaling.

10.5. Quicargo behoudt zich het recht voor om de tarieven en toeslagen van tijd tot tijd te wijzigen.

10.6. De tarieven van Quicargo zijn gebaseerd op Service via het Platform.

10.7. Alle prijzen door Quicargo zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

10.8. De Verlader betaalt de kosten van de Vervoerder via de factuur van Quicargo. Quicargo informeert de Verlader over zijn volledige financiële verplichtingen, inclusief de vergoeding aan de Vervoerder, BTW en alle andere bekende tarieven en kosten van Quicargo.

10.9. Betalingen – De Gebruiker gaat ermee akkoord dat met de betaling van de kosten door de Verlader via de factuur van Quicargo dit de Verlader ontslaat van zijn verplichting om zijn schuld aan de Vervoerder te betalen.

  • Alle betalingen aan Quicargo dienen te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

10.10. Niet-tijdige betaling – Bij niet tijdige betaling heeft Quicargo het recht om:

  • over de verschuldigde bedragen de wettelijke rente berekenen;
  • na 15 dagen na de vervaldatum van de factuur de toegang tot het Platform op te schorten; en
  • na 20 dagen na de vervaldatum en een betalingsherinnering een incassobureau in te schakelen en eventuele incassokosten (naast het oorspronkelijke factuurbedrag plus de wettelijke rente) aan de Verlader in rekening te brengen.

10.11. Vragen en klachten – De Klant dient Quicargo binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum op de hoogte te stellen van vragen en/of bezwaren met betrekking tot een factuur van Quicargo. Indien de Klant dit niet doet, zal Quicargo niet aansprakelijk zijn (hetzij in contract, onrechtmatige daad, nalatigheid of anderszins en op welke manier dan ook ontstaan) voor enige fout in de factuur, noch zal Quicargo gehouden zijn om enige door de Klant betaalde bedragen terug te betalen, tenzij de De Klant kan aantonen dat:

  • het redelijkerwijs niet mogelijk was voor de Klant om Quicargo op de hoogte te stellen van de vraag en/of het bezwaar, of deze schriftelijk te bevestigen, binnen de hierboven gestelde termijn;
  • de melding of bevestiging is gedaan bij de eerste redelijke mogelijkheid en in ieder geval niet later dan 6 maanden na factuurdatum.

10.12. Pandrecht – Quicargo heeft het recht om een pandrecht te vestigen ten behoeve van Quicargo of haar vervoerder op alle goederen en zendingen voor alle verzendkosten, extra kosten en voorschotten die voortvloeien uit de transportopdracht of uit deze algemene voorwaarden en kan de overdracht van eigendom van de zending weigeren totdat alle uitstaande kosten zijn voldaan.

 

11 – Annulering van de transportopdracht door de klant

Bij annulering is Quicargo gerechtigd om een deel van de vrachtkosten te vorderen. De kosten kunnen variëren op basis van verschillende criteria, zoals:

 • Ophaal- en afleverlocatie
 • Type verpakking
 • Datum en tijd van annulering in vergelijking met de geplande ophaaldatum

 

12 – Annulering van de transportopdracht en beëindiging van de relatie door Quicargo

12.1. Annulering door Quicargo – Quicargo behoudt zich het recht voor om de transportopdracht op elk moment te annuleren als er een belangrijke reden is. Dit geldt in het bijzonder indien:

  • Onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt op het moment van het sluiten van de transportopdracht, met name over de staat of samenstelling van de te vervoeren goederen.
  • De Verlader communiceert nieuwe informatie en/of vereisten, die niet bekend waren of gecommuniceerd waren aan Quicargo op het moment van afsluiten van de transportopdracht, die de uitvoering van de transportopdracht aanzienlijk zouden bemoeilijken of die het proces zouden vertragen;
  • Toegang tot het laad- en lospunt is niet mogelijk zonder gevaar of als een van de obstakels zoals vermeld in artikel 6 zich voordoet. Als er voorafgaand aan de levering opzegging plaatsvindt, worden de kosten voor het retourneren van de zending aan de Klant en alle andere gemaakte kosten in rekening gebracht.

Houd er rekening mee dat deze lijst niet volledig is en puur bedoeld is voor uw gemak.

12.2. Beëindiging juridische relatie – Quicargo heeft het recht om de juridische relatie met een Gebruiker onmiddellijk te beëindigen, de Diensten te beëindigen en een Gebruiker van het Platform te verwijderen als:

  • de Gebruiker handelt in strijd met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden  of enige andere voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Diensten;
  • de Gebruiker zijn verplichtingen jegens een andere Gebruiker niet of niet volledig nakomt, of indien de hiervoor genoemde Gebruiker dit voornemen kenbaar maakt;
  • Quicargo moet worden afgedwongen door een rechterlijke uitspraak of als de Dienst bij wet verboden is of technisch of economisch onmogelijk wordt gemaakt;
  • Quicargo besluit haar activiteiten stop te zetten;
  • de Gebruiker failliet gaat of faillissement aanvraagt ​​of in geval van surseance van betaling of juridische schuldsanering;
  • de gebruiker overlijdt;
  • Quicargo kan om alle redenen niet worden gevraagd de overeenkomst niet op te zeggen.

12.3. Quicargo is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een beëindiging als bedoeld in artikel 8.1 en 8.2. Eventuele door Quicargo gemaakte extra kosten zullen aan de Verlader in rekening worden gebracht.

 

13 – Beperkingen en verklaringen

13.1. Een Gebruiker kan alleen gebruik maken van de Dienst als:

  • hij een zakelijke entiteit is of vertegenwoordigt die de Dienst voor zichzelf of voor anderen gebruikt;
  • de wettelijke vertegenwoordiger van Quicargo heeft alle rechten en bevoegdheden om dit namens hem en namens de werkgever / bedrijf / organisatie waartoe hij behoort aan te gaan;
  • de wettelijke vertegenwoordiger is minstens 18 jaar oud;
  • hij handelt in strikt intern gebruik in zijn bedrijf, met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden;
  • hij maakt gebruik van de dienst in overeenstemming met alle wettelijke en / of contractuele verplichtingen.

13.2. De Gebruiker verklaart dat:

  • Aan de in artikel 9.1 genoemde voorwaarden is voldaan;
  • De Gebruiker beschikt over de kennis, de middelen, ervaring en het personeel die nodig zijn om zijn werk op een professionele, veilige en betrouwbare manier en binnen afgesproken termijnen uit te voeren;
  • De Gebruiker beschikt over alle vergunningen, licenties en goedkeuringen die wettelijk vereist zijn om zijn bedrijf te runnen in verband met de dienst;

13.3. De Gebruiker zal het gebruik van de dienst niet (trachten) te omzeilen en / of betalingsverplichtingen jegens Quicargo te ontwijken (waaronder het opschorten van betalingen of, zonder voorafgaande toestemming van Quicargo, betalingen verrekenen).

14 – Aansprakelijkheid

14.1. Quicargo biedt de Dienst aan “zoals deze is” en “zoals beschikbaar”.

14.2. Quicargo biedt een platform waarmee verladers verzoeken kunnen indienen voor het vervoer van hun goederen door een vervoerder. Quicargo treedt op als (en wordt aangemerkt) expediteur zoals omschreven in artikel 8:60 BW. Quicargo biedt geen vervoersdiensten aan en is ook niet van plan deze aan te bieden.

14.3. Het gebruik van de diensten van Quicargo is geheel voor risico van de Gebruiker. Quicargo geeft geen enkele impliciete of expliciete garantie. Quicargo garandeert uitdrukkelijk niet:

  • de geschiktheid van de dienst voor de doeleinden van de Gebruiker;
  • de juistheid van de informatie verstrekt door derden, waaronder Gebruiker;
  • dat de dienst voldoet aan de verwachtingen van de Gebruiker.
  • dat de service te allen tijde beschikbaar is, ononderbroken, tijdig, veilig, nauwkeurig, betrouwbaar, foutloos, vrij van virussen of malware.

14.4. Quicargo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geschillen tussen een Vervoerder en een Verlader.

14.5. De transport- en levertijd zijn niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend en zal in geen geval leiden tot een claim van de Klant jegens Quicargo.

14.6. Aansprakelijkheid en Nederlandse Expeditievoorwaarden – De aansprakelijkheid van Quicargo jegens een Verlader is beperkt zoals uiteengezet in het hoofdstuk aansprakelijkheid (clausule 11 t / m 14) van de Nederlandse Expeditievoorwaarden.

14.7. Beperking van aansprakelijkheid – Tenzij op grond van de Nederlandse Expeditievoorwaarden jegens een Verzender, is Quicargo niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, inclusief maar niet beperkt tot vertragingen, leveringsfouten, onrechtmatig of frauduleus gebruik van de diensten van Quicargo door een Gebruiker of een derde partij of andere schade als gevolg van het gebruik van de diensten van Quicargo.

14.8. Indien en voor zover Quicargo ondanks artikel 10.5 en 10.6 aansprakelijk is jegens een Gebruiker of een derde is iedere aansprakelijkheid van Quicargo beperkt tot (het laagste van):

a) het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Quicargo wordt uitgekeerd in de betreffende aangelegenheid of

b) eventuele kosten die de Gebruiker aan Quicargo heeft betaald voor de in dat geval geïnstrueerde Diensten.

Dit zal in ieder geval nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de verzonden goederen.

14.9. De hiervoor genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in het geval dat de Gebruiker bewijst dat de schade is veroorzaakt door fraude of opzet van Quicargo.

14.10. De Gebruiker stemt ermee in om Quicargo en haar bestuurders en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, acties of eisen van derden, die voortvloeien uit of beweerdelijk voortvloeien uit het gebruik van de Diensten van Quicargo en het Platform door de Gebruiker of elke schending van enige bepaling uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden.

 

15 – Claims

15.1. Quicargo moet onmiddellijk op de hoogte worden gesteld, uiterlijk bij aflevering in geval van duidelijk verlies of schade.

15.2. In geval van niet-duidelijke schade of verlies moeten de claims schriftelijk worden ingediend binnen zeven (7) dagen na levering, exclusief zondagen en feestdagen. In geval van niet-levering moeten de claims worden ingediend binnen zeven (7) dagen vanaf de datum waarop de vrachtbrief werd afgegeven.

15.3. De claims moeten schriftelijk worden ingediend en moeten worden onderbouwd met nauwkeurige, volledige en gekwantificeerde informatie, gedateerd en ondertekend. Quicargo zal de afzender instrueren over het claimproces van de vervoerder en welke documenten nodig zijn om de claim te onderbouwen.

15.4. Indien de klant dit nalaat of de claims niet kan onderbouwen, is Quicargo niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of vertraging, behalve indien de klant bewijst dat:

  • het redelijkerwijs niet mogelijk was voor de klant om Quicargo op de hoogte te stellen of een dergelijke claim schriftelijk in te dienen binnen de toepasselijke termijn;
  •  dergelijke kennisgeving of claim binnen een redelijke termijn werd gedaan.

15.5. Verjaringstermijn – De verjaringstermijn van de rechten van de klant om schadevergoeding te eisen bij Quicargo zal in elk geval – tenzij er een gerechtelijke procedure wordt gestart – één (1) jaar zijn. In geval van gedeeltelijk verlies, schade of vertraging begint de verjaringstermijn op de datum van levering. In geval van volledig verlies begint de verjaringstermijn op de dertigste dag na de overeengekomen leveringstermijn of op de datum van uitgifte van de vrachtbrief. Indien er geen leveringstermijn is overeengekomen of geen vrachtbrief is uitgegeven, begint de verjaringstermijn op de zestigste dag na ontvangst van de zending door de vervoerder. In alle andere gevallen begint de verjaringstermijn drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

15.6. Bij een claim voor schade moet de klant de goederen ter inspectie kunnen presenteren op de locatie en tijd die geschikt is op verzoek van Quicargo of de vervoerder.

 

16 – Verzekering

16.1. Quicargo heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten en zal de Gebruiker op verzoek per e-mail een overeenkomstige bevestiging van de verzekering sturen.

16.2. Houd er rekening mee dat deze clausule geen bepalingen bevat over vervoerder- en goederenverzekeringen. Alle vervoerders zijn verplicht om goed verzekerd te zijn om het transport van de goederen uit te voeren. Indien er een uitgebreidere verzekeringsdekking nodig is, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om dit te regelen via een verzekeringsmakelaar. In sommige gevallen is het mogelijk om een uitgebreidere verzekeringsdekking te regelen via de vervoerder. Dit moet van tevoren worden aangevraagd en zal alleen van kracht zijn nadat alle verzekeringspremies en -kosten zijn betaald. Quicargo noch de vervoerder is op enigerlei wijze verantwoordelijk voor de geldende dekking of verzekering. Gevolgschade, verlies of schade als gevolg van vertragingen in het transport worden nooit gedekt door enige verzekering.

 

17 – Gebruik van de Dienst en het Platform

17.1. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het verantwoord, correct en beoogd gebruik van de Diensten en het Platform en zal daarom (onder meer) niet:

  • enige copyright-, handelsmerk- of andere eigendoms vermeldingen verwijderen van enig deel van de Diensten of het Platform;
  • de Services of het Platform reproduceren, distribueren, in licentie geven, doorverkopen of anderszins exploiteren;
  • de Services of het Platform decompileren, reverse engineeren of demonteren;
  • de werking en functionaliteit van enig aspect van de Diensten of het Platform onnodig belasten of belemmeren;
  • proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot of enig aspect van de Diensten, het Platform of gerelateerde systemen of netwerken te schaden.

 

18 – Intellectuele eigendom

18.1. Het platform op https://app.quicargo.com en de website op https://quicargo.com en elke bijbehorende webapplicatie of mobiele applicatie zijn auteursrechtelijk beschermde werken van Quicargo.

18.2. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Dienst, inclusief maar niet beperkt tot software, computercode, platforms, algoritmen, gebruikersinterface, technologie, ontwerp, informatie, services, tekst (inclusief artikelen), bestanden, video’s, foto’s, apps, audio en muziek , logo’s en handels namen en elke andere eigendoms inhoud en elke verbetering en / of afgeleid werk zijn eigendom van Quicargo.

18.3. Softwarecomponenten van derden, inclusief open source, zijn onderhevig aan licenties die door die derde partij zijn uitgegeven.

18.4. Quicargo heeft het recht om op elk moment de volgorde, structuur en specificaties, kenmerken en elk onderdeel en / of ander aspect van de Dienst of enig onderdeel daarvan te wijzigen.

18.5. Onder voorbehoud van de gebruiksvoorwaarden en voor zover nodig voor een redelijk gebruik van het Platform, verleent Quicargo hierbij een Gebruiker een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar recht om intern gebruik te maken van het Platform binnen het domein van een Gebruikers bedrijf.

 

19 – Gebruikersinhoud

19.1. Alle informatie en inhoud die de Gebruiker uploadt en/of plaatst op het Platform, inclusief naam en privé/bedrijf en profielfoto, is op eigen risico van de Gebruiker. De Gebruiker moet ervoor zorgen dat zijn inhoud voldoet aan deze Algemene Voorwaarden en op geen enkele manier onwettig, schadelijk, lasterlijk, beledigend of aanstootgevend is. Quicargo is niet verplicht om te controleren en te filteren en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van een Gebruiker. Zonder het voorgaande te beperken, kan Quicargo naar eigen goeddunken de inhoud van een Gebruiker weigeren, filteren, blokkeren, bewerken of verwijderen en/of wijzigen hoe deze in het Platform verschijnt zonder voorafgaande kennisgeving.

19.2. De Gebruiker verleent Quicargo hierbij een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare licentie om de inhoud van een Gebruiker te gebruiken, kopiëren, distribueren, beschikbaar te stellen voor het publiek, uit te zenden en te bewerken, met als doel de Dienst te exploiteren en Quicargo te promoten en te adverteren, zonder de verplichting tot betaling van royalty’s en/of andere vergoedingen.

19.3. Als weergegeven inhoud en/of werk het auteursrecht en/of de privacy van de gebruiker schendt of misbruik maakt, wordt de Gebruiker uitgenodigd om Quicargo hiervan op de hoogte te stellen door een redelijke kennisgeving te doen om het te verwijderen voordat enige andere (juridische) actie wordt ondernomen.

 

20 – Vertrouwelijkheid

20.1. Om de dienst te kunnen aanbieden, verwerkt Quicargo persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker en zijn medewerkers, zoals beschreven in het Privacy Statement. De privacyverklaring maakt integraal deel uit van deze AV.

20.2. De Gebruiker garandeert dat hij wettelijk bevoegd is om persoonsgegevens aan Quicargo te verstrekken en dat hij indien nodig toestemming heeft verkregen van de betrokken partijen.

 

21 – Geen afstand van recht

21.1. Elk verzuim van Quicargo om enige bepaling van deze AV af te dwingen of toe te passen, vormt geen verklaring van afstand van die bepaling en zal het recht van Quicargo om die bepaling af te dwingen niet op andere wijze verwijderen of verminderen.

 

22 – Slotbepalingen

22.1. Op deze AV, alle overeenkomsten waarop deze AV van toepassing zijn, de Diensten en het gebruik van het Platform is Nederlands recht van toepassing.

22.2. Geschillen tussen een Verlader en Quicargo met betrekking tot de expeditie van goederen zullen worden beslecht conform artikel 23 van de Nederlandse Expeditievoorwaarden. Alle overige geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Annex 1: goederen uitgesloten van de dienstverlening

Quicargo ondersteunt geen verzendingen van de volgende goederen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen:

 • Verzendingen die niet zijn verpakt en gelabeld in overeenstemming met deze GTC;
 • Gecombineerde zendingen waarin twee of meer zendingen zijn gebundeld en gemarkeerd met slechts één verzendlabel;
 • Verzendingen die de in deze GTC genoemde afmetingen overschrijden;
 • Gevaarlijke goederen, inclusief maar niet beperkt tot: gevaarlijk of schadelijk afval, medisch afval, hypodermische naalden en spuiten, (replica) vuurwapens, (replica) wapens en onderdelen daarvan, (replica) munitie, explosieven, vuurwerk, chemicaliën, zure, corrosieve of irriterende stoffen;
 • Batterijen;
 • Tabaksproducten;
 • Kunstwerken, sieraden (inclusief horloges), edelmetalen (inclusief gouden of zilveren voorwerpen), edelstenen, echte parels, glas of enige artikelen (of onderdelen daarvan) die bestaan uit glas, porselein, aardewerk of soortgelijke materialen, antiquiteiten, tapijten, bont of enige andere waardevolle voorwerpen;
 • Geld, munten, verzamelbare munten en postzegels;
 • Documenten die kunnen worden ingewisseld voor geld of goederen (zoals cheques, vouchers met een nominale waarde, creditnota’s, obligaties, gedrukte aandelen, valuta, papiergeld en onderhandelbare instrumenten gelijk aan contant geld toegangsbewijzen en kansspelbiljetten);
 • Alcohol, inclusief wijn, bier en sterke dranken;
 • Vloeistoffen van welke aard dan ook en ijs;
 • Televisies of monitoren met een scherm groter dan 37 cm;
 • Lichaamsdelen of menselijke resten, levende of dode dieren, vissen of vogels, of elk levend organisme van welk type dan ook (inclusief zaden, bomen en planten) en bevroren of bederfelijke voedingsmiddelen;
 • Alle goederen die verboden zijn bij wet of voorschrift van enige regering of openbare of lokale autoriteit van enig land waar de goederen worden vervoerd, zoals Accijns Goederen;
 • Goederen die temperatuur gecontroleerd transport vereisen;
 • Zendingen en goederen waarvan het vervoer afhankelijk is van het verkrijgen van een vergunning door de vervoerder en / of die niet voldoen aan de vereisten van de internationale verdragen of de wettelijke voorschriften van het respectieve land van verzending, verzending, transit of bestemming, of die speciale vergunningen vereisen (invoer of uitvoer);
 • Verzendingen die een verklaring van waarde vereisen conform Art. 24 CMR of een verklaring van bijzonder belang bij levering conform Art. 26, lid 1 CMR; goederen die een verklaring van waarde of een verklaring van bijzonder belang bij levering vereisen conform Art. 22 Warschau-Conventie / Art. 22 Montreal-Conventie.
 • Inschrijvingen, prekwalificatiedossiers in het kader van toewijzing van contracten en kopieën van examenpapieren.
 • Verzending van een hogere waarde dan de in deze algemene voorwaarden gespecificeerde waarde.
 • Gewichten (zoals halters en gewichten zoals kettlebells, dumbbells, gewichtsplaten, etc.).