Algemene Voorwaarden voor Verzenders

Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten (hierna te noemen “transportopdrachten” of “individuele opdrachten”) die worden gesloten tussen de klant (hierna te noemen “Klant”) en QC United BV (hierna te noemen “Quicargo”). Deze AV blijven van kracht na beëindiging van de rechtsverhouding die heeft geleid tot de toepassing van deze AV.

Quicargo heeft het recht deze AV te wijzigen of aan te vullen. Quicargo zal wijzigingen aan de AV ten minste drie weken voor de geplande inwerkingtreding van de gewijzigde AV per e-mail naar het door de Klant opgegeven e-mailadres sturen met kennisgeving van de inhoud van de desbetreffende gewijzigde bepalingen. In de wijzigingsmelding wordt hier nog eens apart op gewezen. Indien de klant tijdig en in de juiste vorm bezwaar maakt tegen de wijziging van de AV, wordt de contractuele relatie voortgezet onder de eerder overeengekomen voorwaarden. Quicargo behoudt zich in dit geval het recht voor om de contractuele relatie zo snel mogelijk te beëindigen. Door de Dienst na een dergelijke wijziging te blijven gebruiken, stemt de Gebruiker ermee in aan verandering onderhevig te zijn en accepteert hij de voorwaarden die op dat moment van toepassing zijn.

1 – Definities

In deze gebruiksvoorwaarden, zijn de volgende definities van toepassing:

1.1. Vervoerder: een rechtspersoon actief als transporteur, geregistreerd bij het Platform en in staat om goederen te transporteren.

1.2. Nederlandse Expeditievoorwaarden: de Nederlandse Expeditievoorwaarden dd 1 mei 2018 (die u hier kunt vinden).

1.3. Platform: het online platform van Quicargo toegankelijk via https://app.quicargo.com/ waarmee Quicargo haar Dienst aanbiedt

1.4. Quicargo: de besloten vennootschap “QC United BV”

1.5. Dienst: de expeditie dienst die door Quicargo worden aangeboden via het Quicargo-platform door middel van waarvan een Verlader goederen kan laten vervoeren door Vervoerders en kan profiteren van ongebruikte laadruimte van een Vervoerder.

1.6. Verzender: een rechtspersoon die is geregistreerd bij het Platform en die vracht moet verschepen, kan ook worden aangeduid als ‘de Klant’ of ‘’de Verlader’’.

1.7. Binnenlands: ophalen en bezorgen in hetzelfde land.

1.8. Eindklant: de ontvangende partij op de transportopdracht, ook wel ‘de Ontvanger’ genoemd.

1.9. Gebruiker: iedere rechtspersoon die gebruik maakt van de Dienst van Quicargo, hetzij als Verzender, hetzij als Vervoerder, hetzij op andere wijze.

1.10. Transittijd: de tijd tussen het laden van een Zending bij de Vervoerder en de aflevering bij de Ontvanger.

2 – Toepasselijkheid

2.1. De volgende voorschriften worden de contractuele basis voor de contractuele relatie met de Klant in de weergegeven volgorde en zijn van toepassing in geval van tegenstrijdigheden in de transportopdracht:

  • Transportopdracht
  • Raamovereenkomst (indien van toepassing)
  • Algemene voorwaarden van Quicargo (AV) (zie hieronder )
  • Nederlandse Expeditievoorwaarden
  • Wettelijke voorschriften

2.2. De voorwaarden van een Verlader worden hierbij geacht te zijn afgewezen en uitdrukkelijk niet van toepassing te zijn verklaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Quicargo bevestigd.

2.3. De vernietiging of de ongeldigheid van enige bepaling van deze AV heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze AV. In geval van vernietiging of ongeldigheid van enige bepaling van deze AV, moet de bepaling die naar de geest het meest overeenkomt met de ongeldige bepaling als geldig worden beschouwd.

2.4. Quicargo is gebonden aan afwijkingen of wijzigingen van deze AV door een Gebruiker indien deze afwijking of wijziging schriftelijk is overeengekomen.

2.5. Wijzigingen in de AV – Deze AV kunnen van tijd tot tijd variëren, naar eigen goeddunken van Quicargo zonder voorafgaande kennisgeving. In geval van materiële wijzigingen zal Quicargo de Gebruiker drie weken voor de geplande inwerkingtreding van de gewijzigde AVV op de hoogte brengen via e-mail of door een bericht te posten met daarin de aangepaste AV. Gebruikers wordt geadviseerd om regelmatig de actuele versie van deze voorwaarden te raadplegen op www.quicargo.com. Door de Dienst na een dergelijke wijziging te blijven gebruiken, stemt de Gebruiker ermee in aan verandering onderhevig te zijn en accepteert hij de voorwaarden die op dat moment van toepassing zijn.

3 – Registratie

3.1. Een account aanmaken – Om gebruik te kunnen maken van de Dienst moet de Gebruiker een account aanmaken op het Platform door het registratieproces te voltooien. Tijdens dit registratieproces wordt de Gebruiker gevraagd om Quicargo enkele gegevens te verstrekken die nodig zijn om het gebruikersaccount te openen. Indien Gebruiker deze gegevens niet wil verstrekken, kan Gebruiker geen gebruik maken van de Dienst. De Gebruiker stemt ermee in om tijdens de registratie nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken en de Gebruiker stemt ermee in deze informatie bij te werken in geval van wijzigingen om nauwkeurig, actueel en volledig te blijven. Quicargo behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment de toegang van de Gebruikers tot de Dienst te beperken en / of te blokkeren als de door de Gebruiker verstrekte informatie niet juist, actueel en volledig is.

3.2. Bij het registreren op het Platform moet de Gebruiker een gebruikersnaam invoeren en een wachtwoord kiezen. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord. De gebruiker gaat ermee akkoord dat hij de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich neemt voor elk gebruik van zijn account, of dit nu geautoriseerd is of niet. De Gebruiker dient Quicargo onverwijld op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn account.

3.3. De bepalingen van deze AV blijven van toepassing zolang de Gebruiker is geregistreerd bij het Platform.

4 – Diensten

4.1. Expeditieovereenkomst– Bij de uitvoering van de Diensten via het Quicargo Platform zal Quicargo optreden als (en wordt beschouwd) als expediteur zoals omschreven in artikel 8:60 BW. De Verlader erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Diensten via het Platform een ​​expeditieovereenkomst vormt tussen de Verlader en Quicargo als bedoeld in artikel 8:60 BW, en waarop de meest recente versie van de Nederlandse Expeditievoorwaarden van toepassing is. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze AV en de Nederlandse Expeditievoorwaarden, prevaleren deze AV (tenzij anders vermeld in deze AV).

4.2. Transport aanvraag indienen- Het Platform stelt de Verlader in staat om aanvragen te doen voor het vervoer van goederen door een Vervoerder, ook wel bekend als een transportopdracht. De transportopdracht bevat de noodzakelijke gegevens voor een Vervoerder, zoals de locatie van de goederen en de bestemming, een omschrijving van de te vervoeren goederen inclusief gewicht en afmetingen, samen met andere relevante informatie voor een Vervoerder. In specifieke gevallen kan de Verlader verzoeken indienen via een IT-integratie. De verzoeken worden dan automatisch via de systemen van de Verlader op het Platform verstuurd.

4.3. Overeenkomst via het platform – Zodra de transportopdracht van de Verlader via het platform is gematcht, ontvangt de Verlader een schriftelijke bevestiging van het transport van de goederen door de betreffende Vervoerder. Als de Verlader is geïntegreerd met het Quicargo Platform, zal de transportopdracht automatisch verschijnen in de actieve orderlijst. Zodra de transportopdracht in deze lijst verschijnt, wordt deze als bevestigd beschouwd. Als de Verlader e-mailbevestiging heeft uitgeschakeld, wordt de transportopdracht als bevestigd beschouwd zodra deze in de actieve orderlijst verschijnt. Deze bevestiging zal gelden als het moment dat de Verlader en de betreffende Vervoerder de overeenkomst aangaan voor het vervoer van goederen.

4.4. Zodra de transportopdracht van de Verlader via het Platform is gematcht met een Vervoerder, worden de details van de transportopdracht zo snel mogelijk via het Quicargo Platform naar de specifieke Vervoerder gestuurd.

4.5. Algemene voorwaarden van vervoerders – De Verlader erkent en gaat hiermee akkoord a) dat aanvullende voorwaarden van de respectievelijke Vervoerder op het transport van goederen door de Vervoerder van toepassing kunnen zijn b) Dat Quicargo niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de overeenkomst waaronder het feitelijke vervoer van goederen zal worden uitgevoerd, een dergelijke overeenkomst is aangegaan onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Vervoerder en de Verlader en c) Quicargo garandeert niet dat voor elk verzoek van een Verlader een Vervoerder beschikbaar zal zijn.

4.6. In het geval dat Quicargo volgens de wet als een feitelijke vervoerder zou worden beschouwd, zijn de volgende voorschriften van toepassing op de relatie tussen Quicargo en de Verlader, en op deze voorwaarden:

  • Voor internationaal vervoer over de weg: het CMR-verdrag en de voorwaarden van de vrachtbrief;
  • Voor nationaal vervoer over de weg, de AVC (Algemene Vervoer Condities) 2002, laatste versie, en de voorwaarden van de vrachtbrief;

4.7. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, ondersteunt Quicargo geen transport van ADR- en geconditioneerde goederen.

4.8. Verzendgrootte en berekening van de laadmeter – Quicargo ondersteunt verzendformaten met een maximale hoogte van 235 cm en een maximaal gewicht van 1750 kg per laadmeter. Ter referentie worden laadmeters als volgt berekend: lengte (meter) x breedte (meter) / 2,4 = X laadmeters. Quicargo behoudt zich het recht voor om de berekening en tarieven van de laadmeters aan te passen in geval van afwijkingen van de maximale grootte en het gewicht van de te vervoeren goederen.

4.9. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, verleent Quicargo geen palletruil service.

4.10. Het is niet toegestaan ​​om de Quicargo-service te omzeilen en enige zakelijke relatie aan te gaan met een Vervoerder die via het Quicargo-platform bij de verzender is geïntroduceerd.

5 – Laden en lossen

5.1. Transportdocumentatie en labels – De Verlader zal de goederen, zoals gespecificeerd in de transportopdracht, overhandigen aan Quicargo of aan een derde die door Quicargo is belast met het uitvoeren van het transport op het adres en tijdstip vermeld in de transportopdracht. De verzender is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste transportdocumentatie en adreslabels voor elke zending.

5.2. Verpakken, labelen en zekeren van lading – Goederen op pallets moeten correct worden verpakt om bestand te zijn tegen normaal transport (45 graden hellende weg), ladingzekering en machinesortering, en om schade aan andere goederen te voorkomen. Vaten die vloeistoffen bevatten, moeten worden verpakt met voldoende absorberend materiaal. Alle goederen moeten op de juiste manier worden verpakt of vastgebonden en moeten duidelijk worden gelabeld. De Vervoerder zal de Verlader kosteloos voorzien van functionele ladingzekering middelen en laadhulpmiddelen zoals spanbanden of antislipmatten, voor zover deze nodig of redelijk zijn, tenzij anders voorgeschreven bij de wet. Quicargo is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ​​door het ontbreken van of onvoldoende verpakking. De verpakking moet passen bij de inhoud. Quicargo behoudt zich het recht voor om goederen te weigeren bij het ophalen en de transportopdracht te annuleren als de verpakking onvoldoende of defect wordt bevonden. In dit geval zal de Verlader Quicargo honderd procent (100%) van de overeengekomen vergoeding betalen en alle extra kosten die de Vervoerder moet maken voor het regelen van een alternatief laadmoment.

5.3. Informatie over de transportopdracht- In de aanvraag tot het afsluiten van de transportopdracht zal de Verlader Quicargo informeren over de kwaliteitsspecificaties en bijzondere kenmerken van de transportgoederen die nodig zijn voor de contractuele en juridische uitvoering. Dit omvat informatie over het gewicht, type, aantal stuks, omvang en gewicht van individuele goederen, verpakking en palletisering.

5.4. Instructies geven – De Verlader heeft het recht om instructies te geven aan Quicargo om de uitvoering te specificeren. Indien de Verlader geen instructies geeft of instructies geeft die niet voldoende begrijpelijk zijn of indien instructies niet daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd, handelt Quicargo naar eigen goeddunken en behoudt zich het recht voor om de transportopdracht te annuleren. Quicargo of de derde die belast is met het transport, zal de klanten wijzen op een kennelijke onjuistheid of on-uitvoerbaarheid van de door hen verstrekte instructies. Indien de Verlader, in tegenstelling tot de hem verstrekte informatie, aandringt op de uitvoering van de door hem gegeven instructies, dan is de Verlader aansprakelijk voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade.

5.5. Laad- en lostijden – Het laden en lossen vindt plaats tijdens de normale werkuren tussen 08.00 uur en 17.00 uur, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op elk verzoek van de klant tot laden/lossen op een speciaal overeengekomen tijdstip of binnen een speciaal overeengekomen tijdsperiode (ook buiten de normale werktijden) kan een toeslag in rekening worden gebracht ter beoordeling van Quicargo, hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke vereisten.

5.6. Instructies en vrije toegang – Laden / lossen vereist vrije toegang, dat wil zeggen ondersteuning voor een hoogte van 4,50 m en een lengte van een voertuig van 25,25 m. Als u zich hier niet aan houdt, worden de goederen tegen een meerprijs overgeladen naar een ander voertuig. Voor internationaal transport zijn de huidige voorschriften van elk land van toepassing.

5.7. Wachttijden- Voor laden / lossen gelden de volgende tijden vanaf het moment dat het voertuig ter beschikking staat van de Klant en de Eindklant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen:

  • 1-2 pallets; 15 minuten is de standaard wachttijd (er worden geen extra kosten in rekening gebracht)
  • 3-19 pallets; 30 minuten is de standaard wachttijd (er worden geen extra kosten in rekening gebracht)
  • 20-33 pallets; 1 uur is de standaard wachttijd (er worden geen extra kosten in rekening gebracht).
  • Wachtdag: voor één wachtdag wordt 500 euro in rekening gebracht.

De extra tijd die de hierboven genoemde standaard wachttijd overschrijdt zal resulteren in extra kosten voor de Verlader. Quicargo rekent 15 euro per 15 minuten vertraging. Er wordt gerekend per 15 minuten, niet per minuut en dit wordt wiskundig naar boven afgerond.

5.8. Tekenen bij aflevering – De Klant is ervoor verantwoordelijk dat een bevoegd persoon bij aflevering voor ontvangst van de lading tekent. Quicargo is niet verplicht om de gegevens van deze persoon te controleren.

 

6 – Tarieven, toeslagen en betaling

6.1. Tarieven- Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de gebruikelijke tarieven voor de Diensten van Quicargo van toepassing, die zijn inbegrepen in de prijs die op het scherm wordt weergegeven bij het bevestigen van een transportopdracht of het reflecteren op een dergelijke opdracht. Van toepassing zijn de tarieven op de dag van plaatsing van de transportopdracht van de Verlader.

6.2. Extra kosten – Indien de in het kader van de transportopdracht te vervoeren goederen onderhevig zijn aan extra kosten die niet zijn voorzien en / of niet aan Quicargo zijn meegedeeld op het moment van het plaatsen van de transportopdracht, heeft Quicargo het recht om vergoeding van deze kosten te vorderen van de Klant, voor zover deze noodzakelijk waren. Alle tarieven zijn gebaseerd op de gegevens die vooraf door de Gebruiker zijn opgegeven. Indien correcties moeten worden aangebracht in de overeenkomst tussen Verlader en Vervoerder, is Quicargo gerechtigd haar tarieven dienovereenkomstig aan te passen.                                                                                                          Quicargo behoudt zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen om de volgende redenen:

  • Als er onjuiste of onvolledige informatie wordt gegeven op het moment dat de transportopdracht geplaatst en of geaccepteerd wordt (zie artikel 4.2, 5.3);
  • Indien goederen onjuist zijn gelabeld en / of documentatie onjuist en / of onvoldoende is (zie artikel 5.1);
  • Indien de te vervoeren goederen afwijken van de maximale afmeting en / of gewicht zoals genoemd in artikel 4.8;
  • Indien de te vervoeren goederen niet deugdelijk zijn verpakt en / of er extra materiaal nodig is voor het laden en lossen (zie artikel 5.2);
  • Indien wachttijd optreedt en/of laden en/of lossen plaatsvindt buiten de normale werkuren zoals genoemd in artikel 5.5 en 5.7;
  • Indien het laden en/of lossen niet kan worden afgerond vanwege obstakels die niet waren voorzien en/of aan Quicargo meegedeeld op het moment van bevestigen van de transportopdracht, voorbeelden van dergelijke obstakels zijn
   • De laad- of lospunten zijn niet toegankelijk vanwege gevaarlijke punten of obstakels;
   • De Verzender, Eindklant of enige vertegenwoordiger van een van die partijen is niet bereikbaar op het opgegeven afleveradres;
   • De Verzender, de Eindklant of een vertegenwoordiger van een van die partijen is niet bereid de goederen te accepteren;
   • Het ontbreken van de nodige losapparatuur;
   • Geblokkeerde toegang tot het ophaal- en/of afleverpunt;
   • Overslag vanwege lokale verkeersregels of beperkte bereikbaarheid;
  • Als de verzender de bestelling annuleert (zie artikel 7).

Houd er rekening mee dat deze lijst niet volledig is en puur bedoeld is voor uw gemak.

6.3. Zekerheden – Quicargo behoudt zich het recht voor om aanvullende zekerheid te vragen in de vorm van een aanbetaling.

6.4. Quicargo behoudt zich het recht voor om de tarieven en toeslagen van tijd tot tijd te wijzigen.

6.5. De tarieven van Quicargo zijn gebaseerd op Service via het Platform.

6.6. Alle prijzen door Quicargo zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

6.7. De Verlader betaalt de kosten van de Vervoerder via de factuur van Quicargo. Quicargo informeert de Verlader over zijn volledige financiële verplichtingen, inclusief de vergoeding aan de Vervoerder, BTW en alle andere bekende tarieven en kosten van Quicargo.

6.8. Betalingen – De Gebruiker gaat ermee akkoord dat met de betaling van de kosten door de Verlader via de factuur van Quicargo dit de Verlader ontslaat van zijn verplichting om zijn schuld aan de Vervoerder te betalen.

6.8.1. Alle betalingen aan Quicargo dienen te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.9. Niet-tijdige betaling – Bij niet tijdige betaling heeft Quicargo het recht om:

6.9.1. over de verschuldigde bedragen de wettelijke rente berekenen;

6.9.2. na 15 dagen na de vervaldatum van de factuur de toegang tot het Platform op te schorten; en

6.9.3. na 20 dagen na de vervaldatum en een betalingsherinnering een incassobureau in te schakelen en eventuele incassokosten (naast het oorspronkelijke factuurbedrag plus de wettelijke rente) aan de Verlader in rekening te brengen.

6.10. Vragen en klachten – De Klant dient Quicargo binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum op de hoogte te stellen van vragen en/of bezwaren met betrekking tot een factuur van Quicargo. Indien de Klant dit niet doet, zal Quicargo niet aansprakelijk zijn (hetzij in contract, onrechtmatige daad, nalatigheid of anderszins en op welke manier dan ook ontstaan) voor enige fout in de factuur, noch zal Quicargo gehouden zijn om enige door de Klant betaalde bedragen terug te betalen, tenzij de De Klant kan aantonen dat:

6.10.1. het redelijkerwijs niet mogelijk was voor de Klant om Quicargo op de hoogte te stellen van de vraag en/of het bezwaar, of deze schriftelijk te bevestigen, binnen de hierboven gestelde termijn;

6.10.2. de melding of bevestiging is gedaan bij de eerste redelijke mogelijkheid en in ieder geval niet later dan 6 maanden na factuurdatum.

7 – Annulering van de transportopdracht door de klant

In geval van annulering heeft Quicargo het recht om een ​​deel van de vrachtkosten te claimen, dit is als volgt opgebouwd:

 • 7.1. voor internationale zendingen:
  • 1 dag voor de geplande laaddatum, tot 12:00 – De klant kan de volumes wijzigen of een zending annuleren zonder kosten.
  • 1 dag voor de geplande laaddatum, na 12:00, of op de dag van laden – De klant dient 100% van de vrachtkosten te betalen.
 • 7.2. voor nationale zendingen:
  • 1 dag voor de geplande laaddatum, tot 16:00 – De klant kan de volumes wijzigen of een zending annuleren zonder kosten.
  • 1 dag voor de geplande laaddatum, na 16:00, of op de dag van laden – De klant dient 100% van de vrachtkosten te betalen.

 

8 – Annulering van de transportopdracht en beëindiging van de relatie door Quicargo

8.1. Annulering door Quicargo – Quicargo behoudt zich het recht voor om de transportopdracht op elk moment te annuleren als er een belangrijke reden is. Dit geldt in het bijzonder indien:

  • Bij het sluiten van de transportopdracht (zie artikel 4.2, 5.3) onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt, in het bijzonder over de staat of samenstelling van de te vervoeren goederen;
  • De Verlader communiceert nieuwe informatie en/of vereisten, die niet bekend waren of gecommuniceerd waren aan Quicargo op het moment van afsluiten van de transportopdracht, die de uitvoering van de transportopdracht aanzienlijk zouden bemoeilijken of die het proces zouden vertragen;
  • Toegang tot de laad- en losplaats is niet mogelijk zonder gevaar of indien een van de obstakels genoemd in artikel 6.2 zich voordoet. Indien de opzegging plaatsvindt door Quicargo vóór het laden, zal de Verlader aan Quicargo honderd procent (100%) van de overeengekomen vergoeding betalen. Indien de opzegging voorafgaand aan het lossen plaatsvindt, zal de klant Quicargo de volledige overeengekomen vergoeding betalen, evenals de kosten van transport van en naar de opslaglocatie indien dit nodig is en eventuele andere extra gemaakte kosten, in het bijzonder wachttijden zoals gespecificeerd onder artikel 5.7.

Houd er rekening mee dat deze lijst niet volledig is en puur bedoeld is voor uw gemak.

8.2. Beëindiging juridische relatie – Quicargo heeft het recht om de juridische relatie met een Gebruiker onmiddellijk te beëindigen, de Diensten te beëindigen en een Gebruiker van het Platform te verwijderen als:
a. de Gebruiker handelt in strijd met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden  of enige andere voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Diensten;
b. de Gebruiker zijn verplichtingen jegens een andere Gebruiker niet of niet volledig nakomt, of indien de hiervoor genoemde Gebruiker dit voornemen kenbaar maakt;
c. Quicargo moet worden afgedwongen door een rechterlijke uitspraak of als de Dienst bij wet verboden is of technisch of economisch onmogelijk wordt gemaakt;
d. Quicargo besluit haar activiteiten stop te zetten;
e. de Gebruiker failliet gaat of faillissement aanvraagt ​​of in geval van surseance van betaling of juridische schuldsanering;
f. de gebruiker overlijdt;
g. Quicargo kan om alle redenen niet worden gevraagd de overeenkomst niet op te zeggen.

8.3. Quicargo is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een beëindiging als bedoeld in artikel 8.1 en 8.2. Eventuele door Quicargo gemaakte extra kosten zullen aan de Verlader in rekening worden gebracht.

9 – Beperkingen en verklaringen

9.1. Een Gebruiker kan alleen gebruik maken van de Dienst als:
a. hij een zakelijke entiteit is of vertegenwoordigt die de Dienst voor zichzelf of voor anderen gebruikt;
b. de wettelijke vertegenwoordiger van Quicargo heeft alle rechten en bevoegdheden om dit namens hem en namens de werkgever / bedrijf / organisatie waartoe hij behoort aan te gaan;
c. de wettelijke vertegenwoordiger is minstens 18 jaar oud;
d. hij handelt in strikt intern gebruik in zijn bedrijf, met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden;
e. hij maakt gebruik van de dienst in overeenstemming met alle wettelijke en / of contractuele verplichtingen.

9.2. De Gebruiker verklaart dat:
a. Aan de in artikel 9.1 genoemde voorwaarden is voldaan;
b. De Gebruiker beschikt over de kennis, de middelen, ervaring en het personeel die nodig zijn om zijn werk op een professionele, veilige en betrouwbare manier en binnen afgesproken termijnen uit te voeren;
c. De Gebruiker beschikt over alle vergunningen, licenties en goedkeuringen die wettelijk vereist zijn om zijn bedrijf te runnen in verband met de dienst;

9.3. De Gebruiker zal het gebruik van de dienst niet (trachten) te omzeilen en / of betalingsverplichtingen jegens Quicargo te ontwijken (waaronder het opschorten van betalingen of, zonder voorafgaande toestemming van Quicargo, betalingen verrekenen).

10 – Aansprakelijkheid

10.1. Quicargo biedt de Dienst aan “zoals deze is” en “zoals beschikbaar”.

10.2. Quicargo biedt een platform waarmee verladers verzoeken kunnen indienen voor het vervoer van hun goederen door een vervoerder. Quicargo treedt op als (en wordt aangemerkt) expediteur zoals omschreven in artikel 8:60 BW. Quicargo biedt geen vervoersdiensten aan en is ook niet van plan deze aan te bieden.

10.3. Het gebruik van de diensten van Quicargo is geheel voor risico van de Gebruiker. Quicargo geeft geen enkele impliciete of expliciete garantie. Quicargo garandeert uitdrukkelijk niet:
a. de geschiktheid van de dienst voor de doeleinden van de Gebruiker;
b. de juistheid van de informatie verstrekt door derden, waaronder Gebruiker;
c. dat de dienst voldoet aan de verwachtingen van de Gebruiker.
d. dat de service te allen tijde beschikbaar is, ononderbroken, tijdig, veilig, nauwkeurig, betrouwbaar, foutloos, vrij van virussen of malware.

10.4. Quicargo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geschillen tussen een Vervoerder en een Verlader.

10.5. De transport- en levertijd zijn niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend en zal in geen geval leiden tot een claim van de Klant jegens Quicargo.

10.6. Aansprakelijkheid en Nederlandse Expeditievoorwaarden – De aansprakelijkheid van Quicargo jegens een Verlader is beperkt zoals uiteengezet in het hoofdstuk aansprakelijkheid (clausule 11 t / m 14) van de Nederlandse Expeditievoorwaarden.

10.7. Beperking van aansprakelijkheid – Tenzij op grond van de Nederlandse Expeditievoorwaarden jegens een Verzender, is Quicargo niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, inclusief maar niet beperkt tot vertragingen, leveringsfouten, onrechtmatig of frauduleus gebruik van de diensten van Quicargo door een Gebruiker of een derde partij of andere schade als gevolg van het gebruik van de diensten van Quicargo.

10.8. Indien en voor zover Quicargo ondanks artikel 10.5 en 10.6 aansprakelijk is jegens een Gebruiker of een derde is iedere aansprakelijkheid van Quicargo beperkt tot (het laagste van):

a) het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Quicargo wordt uitgekeerd in de betreffende aangelegenheid of

b) eventuele kosten die de Gebruiker aan Quicargo heeft betaald voor de in dat geval geïnstrueerde Diensten.

Dit zal in ieder geval nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de verzonden goederen.

10.9. De hiervoor genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in het geval dat de Gebruiker bewijst dat de schade is veroorzaakt door fraude of opzet van Quicargo.

10.10. De Gebruiker stemt ermee in om Quicargo en haar bestuurders en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, acties of eisen van derden, die voortvloeien uit of beweerdelijk voortvloeien uit het gebruik van de Diensten van Quicargo en het Platform door de Gebruiker of elke schending van enige bepaling uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden.

 

11 – Verzekering

11.1. Quicargo heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten en zal de Gebruiker op verzoek per e-mail een overeenkomstige bevestiging van de verzekering sturen.

11.2. Houd er rekening mee dat deze clausule geen bepalingen bevat over vervoerder- en goederenverzekeringen. Alle vervoerders zijn verplicht om goed verzekerd te zijn om het transport van de goederen uit te voeren.

12 – Gebruik van de Dienst en het Platform

12.1. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het verantwoord, correct en beoogd gebruik van de Diensten en het Platform en zal daarom (onder meer) niet:

a. enige copyright-, handelsmerk- of andere eigendoms vermeldingen verwijderen van enig deel van de Diensten of het Platform;

b. de Services of het Platform reproduceren, distribueren, in licentie geven, doorverkopen of anderszins exploiteren;

c. de Services of het Platform decompileren, reverse engineeren of demonteren;

d. de werking en functionaliteit van enig aspect van de Diensten of het Platform onnodig belasten of belemmeren;

e. proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot of enig aspect van de Diensten, het Platform of gerelateerde systemen of netwerken te schaden.

 13 – Intellectuele eigendom

13.1. Het platform op https://app.quicargo.com en de website op https://quicargo.com en elke bijbehorende webapplicatie of mobiele applicatie zijn auteursrechtelijk beschermde werken van Quicargo.

13.2. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Dienst, inclusief maar niet beperkt tot software, computercode, platforms, algoritmen, gebruikersinterface, technologie, ontwerp, informatie, services, tekst (inclusief artikelen), bestanden, video’s, foto’s, apps, audio en muziek , logo’s en handels namen en elke andere eigendoms inhoud en elke verbetering en / of afgeleid werk zijn eigendom van Quicargo.

13.3. Softwarecomponenten van derden, inclusief open source, zijn onderhevig aan licenties die door die derde partij zijn uitgegeven.

13.4. Quicargo heeft het recht om op elk moment de volgorde, structuur en specificaties, kenmerken en elk onderdeel en / of ander aspect van de Dienst of enig onderdeel daarvan te wijzigen.

13.5. Onder voorbehoud van de gebruiksvoorwaarden en voor zover nodig voor een redelijk gebruik van het Platform, verleent Quicargo hierbij een Gebruiker een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar recht om intern gebruik te maken van het Platform binnen het domein van een Gebruikers bedrijf.

14 – Gebruikersinhoud

14.1. Alle informatie en inhoud die de Gebruiker uploadt en/of plaatst op het Platform, inclusief naam en privé/bedrijf en profielfoto, is op eigen risico van de Gebruiker. De Gebruiker moet ervoor zorgen dat zijn inhoud voldoet aan deze Algemene Voorwaarden en op geen enkele manier onwettig, schadelijk, lasterlijk, beledigend of aanstootgevend is. Quicargo is niet verplicht om te controleren en te filteren en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van een Gebruiker. Zonder het voorgaande te beperken, kan Quicargo naar eigen goeddunken de inhoud van een Gebruiker weigeren, filteren, blokkeren, bewerken of verwijderen en/of wijzigen hoe deze in het Platform verschijnt zonder voorafgaande kennisgeving.

14.2. De Gebruiker verleent Quicargo hierbij een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare licentie om de inhoud van een Gebruiker te gebruiken, kopiëren, distribueren, beschikbaar te stellen voor het publiek, uit te zenden en te bewerken, met als doel de Dienst te exploiteren en Quicargo te promoten en te adverteren, zonder de verplichting tot betaling van royalty’s en/of andere vergoedingen.

14.3. Als weergegeven inhoud en/of werk het auteursrecht en/of de privacy van de gebruiker schendt of misbruik maakt, wordt de Gebruiker uitgenodigd om Quicargo hiervan op de hoogte te stellen door een redelijke kennisgeving te doen om het te verwijderen voordat enige andere (juridische) actie wordt ondernomen.

15 – Vertrouwelijkheid

15.1. Om de dienst te kunnen aanbieden, verwerkt Quicargo persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker en zijn medewerkers, zoals beschreven in het Privacy Statement. De privacyverklaring maakt integraal deel uit van deze AV.

15.2. De Gebruiker garandeert dat hij wettelijk bevoegd is om persoonsgegevens aan Quicargo te verstrekken en dat hij indien nodig toestemming heeft verkregen van de betrokken partijen.

16 – Geen afstand van recht

16.1. Elk verzuim van Quicargo om enige bepaling van deze AV af te dwingen of toe te passen, vormt geen verklaring van afstand van die bepaling en zal het recht van Quicargo om die bepaling af te dwingen niet op andere wijze verwijderen of verminderen.

 17 – Slotbepalingen

17.1. Op deze AV, alle overeenkomsten waarop deze AV van toepassing zijn, de Diensten en het gebruik van het Platform is Nederlands recht van toepassing.

17.2. Geschillen tussen een Verlader en Quicargo met betrekking tot de expeditie van goederen zullen worden beslecht conform artikel 23 van de Nederlandse Expeditievoorwaarden. Alle overige geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.