Gebruiksvoorwaarden Quicargo

GEBRUIKSVOORWAARDEN QUICARGO (QC UNITED B.V.)

1. Definities

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- en/of rechtspersoon die gebruik maakt van een dienst van Quicargo, hetzij als verlader, hetzij als vervoerder, hetzij op andere wijze.
 2. Dienst: de door Quicargo geboden diensten als bedoeld in artikel 4 en artikel 11 lid 1 en 5.
 3. De besloten vennootschap: “QC United B.V.”, hierna te noemen Quicargo
 4. Vervoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zaken vervoert
 5. Verlader: de natuurlijk- of rechtspersoon, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Nederland, die zaken vervoert wil hebben.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overige rechtsverhoudingen tussen Quicargo en een opdrachtgever. De voorwaarden blijven ook van toepassing na beindiging van de rechtsverhouding die heeft geleid tot de toepassing van deze voorwaarden.
 2. Op alle rechtsverhoudingen is -voor zover daarvan hierna niet wordt afgeweken middels deze voorwaarden- tevens van toepassing het ‘Quicargo Privacy Statement’. De Quicargo-service is mogelijk onderhevig aan aanvullende richtlijnen, voorwaarden of voorschriften. Alle dergelijke aanvullende richtlijnen, voorwaarden of voorschriften worden geacht onlosmakelijk deel uit te maken van deze voorwaarden.
 3. Eventuele verwijzing naar algemene of bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever worden verworpen en uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard, behoudens het geval dat Quicargo de betreffende algemene of bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever expliciet en onvoorwaardelijk schriftelijk aanvaardt.
 4. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden onverlet.
 5. In geval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.
 6. Eventuele afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden te eniger tijd toegepast of getolereerd door Quicargo ten voordele van de opdrachtgever, geven de opdrachtgever nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als vaststaand op te eisen.
 7. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van Quicargo zonder voorafgaande kennisgeving. In het geval van wezenlijke wijzigingen, zal Quicargo de opdrachtgever informeren via e-mail of door het plaatsen van een bericht op het Quicargo platform met de aangepast gebruiksvoorwaarden. Opdrachtgever wordt geadviseerd om periodiek de actuele versie van deze voorwaarden op www.Quicargo.com te raadplegen. Bij voortgezet gebruik van de Dienst na dergelijke wijzigingen aanvaardt de opdrachtgever de wijzigingen en gaat hij akkoord met de voorwaarden die op dat moment van toepassing zijn.

3. Registratie

 1. Om gebruik te maken van de dienst moet de opdrachtgever een account maken middels het doorlopen van een registratieproces. Tijdens de registratie zal de opdrachtgever gevraagd worden om Quicargo de benodigde gegevens te verstrekken voor het aanmaken van een account. Als de opdrachtgever weigert om deze informatie te verstrekken, kan de opdrachtgever geen gebruik maken van de dienst. De opdrachtgever is gehouden om accurate en volledige bedrijfsgegevens tijdens de registratie te verstrekken en om deze gegevens in geval van verandering bij te werken, zodat de gegevens correct, actueel en volledig zijn en blijven. Quicargo behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, op enig moment, de toegang van opdrachtgever tot de dienst te beperken en/of blokkeren als de informatie de client verstrekt, niet juist, niet actueel en/of niet volledig is.
 2. De opdrachtgever dient bij registratie een gebruikersnaam en een wachtwoord te kiezen. De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn wachtwoord. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk en voor enig gebruik van zijn account, ongeacht of het gebruik door de opdrachtgever is geautoriseerd. De opdrachtgever dient Quicargo onverwijld te informeren bij enig ongeautoriseerd gebruik van zijn account.
 3. De opdrachtgever stemt ermee in dat hij, andere gebruikers en/of Quicargo de vervoerders kunnen beoordelen op de mate van tevredenheid en/of de kwaliteit van zijn dienstverlening. Quicargo is gerechtigd de beoordelingen van vervoerders te publiceren en bij te houden, zelfs als een betreffende opdrachtgever zijn Quicargo account verwijderd.

4. Quicargo dienst

 1. De dienst van Quicargo bestaat uit het leggen van een verbinding tussen verladers en vervoerders, door het bieden van een (online/digitaal) platform. Via het (online/digitaal) platform kunnen verladers en vervoerders, indien mogelijk, profiteren van ongebruikte laadruimte. Quicargo zal uitsluitend optreden als tussenpersoon als bedoeld in artikel 7:425 van het Burgerlijk Wetboek voor de verlader.
 2. Na het succesvol doorlopen van het registratieproces kan de verlader een verzoek plaatsen tot het vervoer van goederen. Het verzoek omvat de voor de vervoerder noodzakelijke details, zoals de locatie van de goederen en de bestemming, een omschrijving van de te vervoeren goederen met inbegrip van gewicht en afmetingen, tezamen met overige van belang zijnde informatie voor de vervoerder.
 3. Op het moment dat het verzoek van de verlader tot vervoer van goederen is goedgekeurd en middels het platform is toebedeeld aan een specifieke vervoerder worden de details van het verzoek zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt via Quicargo aan de aangesloten dan wel uitvoerende vervoerder.
 4. Na het succesvol doorlopen van het registratieproces kan de vervoerder de verzoeken van verladers tot vervoer van goederen inzien.
 5. Quicargo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de overeenkomst waaronder het vervoer wordt uitgevoerd. Een dergelijke overeenkomst is de verantwoordelijkheid van de vervoerder en verlader.
 6. Als een aanbod van een vervoerder door de verlader wordt geaccepteerd ontvangen partijen elkaars contactgegevens en komt een overeenkomst tot stand.
 7. Quicargo geeft geen garantie dat een verzoek van een verlader wordt geaccepteerd of dat een aanbod tot uitvoering van bovengenoemd verzoek wordt gedaan door een vervoerder.

5. Voorwaarden en verklaringen

 1. De opdrachtgever kan alleen gebruik maken van de dienst van Quicargo als:
  a. hij een zakelijke gebruiker is die de dienst gebruikt voor zichzelf of voor derden;
  b. de vertegenwoordiger van de opdrachtgever gerechtigd casu quo bevoegd is om zijn werkgever/bedrijf/organisatie te vertegenwoordigen bij het aangaan van de overeenkomst met Quicargo;
  c. de vertegenwoordiger tenminste 18 jaar oud is;
  d. hij zulks uitsluitend doet ten behoeve van de uitvoering van zijn onderneming en slechts met toepassing van de onderhavige gebruiksvoorwaarden;
  e. hij gebruik maakt van de dienst in overeenstemming met alle juridische en/of contractuele verplichtingen.
 2. De opdrachtgever verklaart dat:
  a. aan de in artikel 5 lid 1 genoemde voorwaarden is voldaan;
  b. hij de kennis, de middelen, de ervaring en het personeel heeft om zijn taken uit te kunnen voeren op een professionele, veilige en betrouwbare manier en binnen de afgesproken termijnen;
  c. hij alle vergunningen, licenties en goedkeuringen bezit die de wet en/of andere regelgeving verplicht stelt voor de uitvoering van zijn onderneming en de daaraan verbonden diensten.
 3. De opdrachtgever verklaart dat:
  a. hij niet zal pogen om het gebruik van de Quicargo dienst te omzeilen en/of om zijn betalingsverplichtingen jegens Quicargo (als uitbetalende onderneming) te omzeilen;
  b. hij de broncode van de Quicargo dienst of een deel daarvan en/of de bijbehorende software en/of afgeleide werken niet zal wijzigen, vertalen, reverse engineren of (andere) pogingen zal doen om dergelijke codes te ontdekken.

6. Verplichtingen vervoerder

 1. Vervoerders zijn verplicht te werken onder de Algemene Vervoerscondities 2002, versie 2015 (AVC) en de daarin van toepassing verklaarde voorwaarden, met aanvullingen en aanpassingen zoals omschreven in deze voorwaarden.
 2. De vervoerder is verplicht zijn aansprakelijkheid voorvloeiende uit de overeenkomst met de verlader te verzekeren op basis van de Algemene Vervoerscondities 2002.
 3. De vervoerder is verplicht het vervoer uit te voeren met vrachtwagens die minimaal voldoen aan de EURO 5 norm.
 4. De vervoerder is verplicht het vervoer uit te laten voeren door chauffeurs die beschikken over Code 95 en tevens kunnen communiceren in de lokale taal.
 5. De vervoerder is verplicht zo spoedig mogelijk, doch binnen een week, een proof of delivery (POD) te verstrekken aan Quicargo.
 6. De vervoerder verklaart dat hij de verplichtingen jegens de verlader, Quicargo en derden uit artikel 6 zal nakomen.
 7. De vervoerder is ervan bewust en stemt ermee in dat Quicargo slechts vervoerder kan wijzen op de verplichtingen uit artikel 6. Het is uitdrukkelijk niet de taak van Quicargo om te controleren of de vervoerder zijn verplichtingen nakomt uit artikel 6. Quicargo kan niet garanderen dat de vervoerder zijn verplichtingen jegens Quicargo, de verlader of derden zal nakomen.

7. Verplichtingen verlader

 1. Verladers zijn verplicht na aanvaarding van een aanbod om zorgen te dragen voor de levering van de nodige documentatie, informatie etc. aan de vervoerder, overeenkomstig de Algemene Vervoerscondities 2002, versie 2015 (AVC).
 2. De verlader verklaart dat hij de verplichtingen jegens Quicargo de vervoerder en derden uit artikel 7 zal nakomen.
 3. de vervoerder verplicht de geaccepteerde offertes zoals aangeboden en met inachtneming van de door de verlader aangegeven randvoorwaarden uit te voeren. Eventuele wijzigingen aangegeven door de verlader kunnen additionele kosten voor rekening van de verlader met zich meebrengen.
 4. De verlader is ervan bewust en stemt ermee in dat Quicargo slechts verlader kan wijzen op de verplichtingen uit artikel 7. Het is uitdrukkelijk niet de taak van Quicargo om te controleren of de verlader zijn verplichtingen nakomt uit artikel 7. Quicargo kan niet garanderen dat de verlader zijn verplichtingen jegens Quicargo, de vervoerder of derden zal nakomen.

8. Niet-nakoming

 1. Indien de vervoerder de verplichtingen als opgenomen in Algemene Vervoerscondities 2002, version 2015 (AVC) jegens de verlader niet of niet-tijdig nakomt, geldt het navolgende:
  a. De vervoerder wordt jegens Quicargo schadeplichtig, onverminderd zijn schadeplichtigheid jegens anderen, voor alle (aanvullende) kosten die het resultaat zijn van de niet-nakoming van zijn verplichtingen uit deze gebruiksvoorwaarden. Gezien het spoedeisende karakter is voor de schadeplichtigheid geen ingebrekestelling vereist.
  b. Quicargo zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk een alternatieve vervoerder te vinden.
 2. Quicargo is gerechtigd de onder a bedoelde vervoerder te royeren van het Quicargo platform en/of een negatieve rating te geven.
 3. De vervoerder wordt jegens Quicargo schadeplichtig, onverminderd zijn schadeplichtigheid jegens anderen, voor alle (aanvullende) kosten die het resultaat zijn van de niet-nakoming van zijn verplichtingen uit deze gebruiksvoorwaarden.

9. Gebruik van de dienst

 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct gebruik van het platform van Quicargo.

10. Tarieven voor diensten

  1. Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de gebruikelijke tarieven voor de diensten van Quicargo van toepassing, welke tarieven worden getoond op het beeldscherm bij het plaatsen van een verzoek of bij het reflecteren op een dergelijk verzoek. Van toepassing zijn de tarieven die op de dag van plaatsing van het verzoek van de verlader gelden.
  2. Quicargo behoudt zich het recht voor om, indien de kredietwaardigheid van de verlader daartoe aanleiding geeft, aanvullende zekerheid in de vorm van een waarborgsom te verlangen.
  3. Quicargo behoudt zich het recht voor om, naar gelieve,  de gehanteerde tarieven te wijzigen.
  4. De tarieven van Quicargo zijn gebaseerd op dienstverlening via het platform.
  5. Alle prijzen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever aangegeven details. Indien achteraf correcties worden doorgevoerd in de overeenkomst tussen verlader en vervoerder is Quicargo gerechtigd haar tarief daarop aan te passen.
  6. Alle door Quicargo gebruikte prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
  7. Extra wachttijden: Voor het laden en lossen van vrachten worden standaarden aangehouden. Deze zijn als volgt ingedeeld en gelden per laad- en los moment: 
  Number of PalletsStandard waiting time (no extra cost will be charged)
  1-215 minuten
  3-1030 minuten
  11-2245 minuten
  23-331 uur

  Wordt de standaard wachttijden overschreden, dan worden hiervoor, zoals hieronder beschreven, extra kosten in rekening gebracht:

  Per 15 minuten : € 15,-

  In het geval van een kortere extra wachttijd dan 15 minuten zullen de extra kosten naar ratio berekend worden.

11. Betalingen

 1. De verlader voldoet de kosten van de vervoerder middels de factuur van Quicargo. Quicargo informeert de verlader omtrent haar volledige betalingsverplichting, met inbegrip van de vergoeding aan de vervoerder, de vergoeding voor Quicargo, de BTW en eventueel overigen kosten en lasten.
 2. De  verladers stemmen ermee in dat -met de betaling van de vervoerder via de factuur van Quicargo- de verlader wordt ontheven uit zijn verplichting tot betaling van een directe vergoeding aan de vervoerder.
  In geval van annulering van het transport door de verlader bedraagt zijn betalingsverplichting bij wijze van annuleringskosten:
  – Tot 17:00 uur (CET) op de dag voor de de dag van belading worden geen annuleringskosten in rekening gebracht;
  – Op de dag voor de dag van belading na 17:00 uur (CET) bedragen de annuleringskosten honderd procent (100%) van de totale betalingsverplichting jegens Quicargo;
  – Bij aankomst van de vervoerder op de afgesproken plaats van belading dan wel aflevering bedragen de annuleringskosten honderd procent (100%) van de totale betalingsverplichting jegens Quicargo.
 3. Voor alle betalingsverplichtingen jegens Quicargo geldt een termijn van veertien (14) dagen vanaf de factuurdatum, tenzij in samenspraak vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.
 4. In het ingeval van verzuim is de in artikel 6:119a BW bedoelde wettelijke rente verschuldigd, alsmede incassokosten.
 5. Quicargo bundelt de facturen van de vervoerders en voldoet deze vervolgens binnen het aantal dagen dat is overeengekomen met de vervoerder in het registratieproces, tenzij de verlader daartegen schriftelijk of langs elektronische weg bezwaar maakt in verband met een wanprestatie van de vervoerder, het niet nakomen van enige van toepassing verklaarde voorwaarden of om een andere dringende reden. Of er sprake is van een dringende reden is ter beoordeling van Quicargo.

12. Ontbinding overeenkomst

 1. De bepalingen uit deze overeenkomst blijven van toepassing zolang de opdrachtgever gebruik maakt van de diensten van Quicargo en blijven tevens van toepassing op de diensten van Quicargo na de beeindiging van de rechtsverhouding tussen Quicargo en de opdrachtgever.
 2. Quicargo kan deze overeenkomst eenzijdig en/dan wel zonder opzegtermijn beeindigen indien:
  a. de opdrachtgever in strijd handelt met de bepalingen uit deze overeenkomst of de van toepassing verklaarde bepalingen;
  b. de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens een andere opdrachtgever niet, niet volledig of niet correct nakomt, dan wel indien de betreffende opdrachtgever mededeelt zulks voornemens te zijn;
  c. Quicargo daartoe worden gedwongen door een gerechtelijk vonnis of indien de dienst bij wet wordt verboden of onmogelijk gemaakt, hetzij technisch, hetzij bedrijfseconomisch;
  d. Quicargo besluit haar bedrijfsvoering te staken
  e. de opdrachtgever failleert of aanvraag daartoe doet of ingeval van surseance van betaling of wettelijke schuldsanering;
  f. de opdrachtgever overlijdt;
  g. van Quicargo redelijkerwijs niet gevraagd kan worden dat zij de overeenkomst in stand laat.
 3. Quicargo zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade voortvloeiende uit een beeindiging als omschreven in het voorgaande lid van dit artikel.

13. Uitsluiting aansprakelijkheid

 1. De door Quicargo aangeboden dienst wordt verricht “as-is” en “zoals beschikbaar”.
 2. Quicargo biedt een platform dat verladers en vervoerders verbindt. Quicargo biedt geen vervoerderwerkzaamheden of -diensten en is tevens niet voornemens om dat te gaan bieden. Quicargo is geen expediteur en biedt zich ook niet als zodanig aan.
 3. Het gebruikmaken van dienst van Quicargo is volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. Quicargo geeft geen impliciete of expliciete garantie. Quicargo verleent uitdrukkelijk geen garantie:
  a. voor de geschiktheid van de dienst voor de doeleinden van de opdrachtgever;
  b. op de nauwkeurigheid van de door derden, waaronder opdrachtgever, verstrekte gegevens;
  c. dat de dienst voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.
  d. dat de dienst te allen tijden, zonder onderbrekingen, tijdig, veilig, foutloos, nauwkeuring, betrouwbaar, vrij van virussen of malware beschikbaar zal zijn.
 4. Quicargo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geschillen tussen vervoerder en verlader.
 5. Quicargo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, waaronder schade als gevolg van eventuele vertragingen, leveringsfouten, foutief of frauduleus gebruik van de dienst van Quicargo door een opdrachtgever of een derde of voor enige andere schade voortvloeiende uit het gebruik van de dienst van Quicargo, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door fraude of opzet van de bestuurders van Quicargo.
 6. Indien en voor zover Quicargo schadeplichtig is jegens de opdrachtgever of een derde, ondanks artikel 13 lid 5, wordt elke aansprakelijkheid van Quicargo beperkt tot de vergoeding die de verlader moet betalen voor de dienst van Quicargo per voorval of reeks van voorvallen met eenzelfde oorzaak.
 7. In de gevallen dat Quicargo geen beroep kan doen op hetgeen bepaald in artikel 13 lid 5 en 6, wordt elke aansprakelijkheid van Quicargo beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert in het betreffende geval.
 8. De opdrachtgever is gehouden Quicargo, haar bestuurders en werknemers te verdedigen tegen-, vrijwaren van- en schadeloos te stellen van alle claims, handelingen of eisen, die voortvloeien of naar verluidt voortvloeien uit het gebruik van de diensten van Quicargo en het online platform of elke schending van enige bepalingen zoals uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden van Quicargo.

14. Afwijkende overeenkomsten

 1. Afwijkende en of aanvullende overeenkomsten dienen schriftelijk te worden vastgesteld.

15. Intellectuele Eigendom

 1. De website op https://app.quicargo.com en eventuele bijbehorende mobiele/digitale toepassingen zijn auteursrechtelijk beschermde werken die in eigendom toebehoren aan Quicargo.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten op de service, inclusief maar niet beperkt tot software, computercode, platformen, algoritmen, gebruikersinterface, technologie, ontwerp, informatie, diensten, teksten (met inbegrip van artikelen), bestanden, video’s, foto’s, applicaties, audio en muziek, logo’s en handelsnamen en andere merk gebonden inhoud en eventuele verbetering en/of afgeleide werken zijn eigendom van Quicargo. Onder “intellectuele eigendomsrechten” wordt in dit kader onder meer verstaan:
  a. de rechten met betrekking tot productie, ontwerp en foto, waaronder auteursrechten;
  b. (handels)merken, (dienst)merken, logo’s, handelsnamen, goodwill;
  c. octrooien, aanvragen voor octrooien en uitvindingen;
  d. bedrijfsgeheimen;
  e. rechten gelijksoortig aan de hierboven genoemde rechten en alle andere eigendomsrechten in verband met immateriele goederen;
  f. verdelingen, voortzettingen, uitbreidingen, verlengingen en herregistratie van de rechten die hierboven zijn vermeld, huidige en toekomstige, die zijn geregistreerd en/of zullen worden geregistreerd.
 3. Software(-onderdelen) van derden, met inbegrip van open source, zijn onderworpen aan de licenties zoals uitgegeven door die derden.
 4. Opdrachtgever accepteert dat Quicargo te allen tijden en naar eigen goeddunken, zonder opgaaf van reden, de,, Quicargo dienst en elk onderdeel daarvan en/of andere kenmerken van dienst kan herontwerpen, wijzigen van de volgorde, structuur en specificaties en/of kenmerken.
 5. Als onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden verstrekt Quicargo bij acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden aan de opdrachtgever een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, nonsublicentieerbaar recht om gebruik te maken van de Quicargo dienst intern binnen het bedrijf van de opdrachtgever.

16. Content van opdrachtgever

 1. Alle gegevens en content die de opdrachtgever uploadt en/of plaatst op de dienst, met inbegrip van de naam en ondernemingsgegevens en profielfoto komt voor rekening en risico van de betreffende opdrachtgever. De opdrachtgever dient zorg te dragen dat zijn/haar content voldoet aan deze voorwaarden en niet onwettig, schadelijk, lasterlijk, beledigend of aanstootgevend is op enige wijze dan ook. Quicargo verbindt zich op geen enkele wijze de content van de opdrachtgever te controleren en filteren en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor deze content. Onverminderd het vorenstaande is Quicargo gerechtigd naar eigen goeddunken content te weigeren, filteren, blokkeren, bewerken of verwijderen. Voorts is Quicargo gerechtigd te wijzigen in welke vorm de content wordt weergegeven in de dienst zonder voorafgaande kennisgeving.
 2. De opdrachtgever verstrekt aan Quicargo een niet-exclusief, overdraagbaar, sublicentieerbaar recht om de content van de opdrachtgever te gebruiken, te kopieren, te distribueren, publiekelijk beschikbaar te maken, uit te zenden en te wijzigen ten behoeve van het uitoefenen van de dienst en voor promotie- en advertentiedoeleinden van Quicargo zonder de verplichting royalties en/of een andere vergoeding te betalen.
 3. Als een weergegeven content en/of werk in strijd is met een auteursrecht en/of inbreuk maakt op privacy en/of op enigerlei wijze aanstootgevend wordt gevonden, wordt de opdrachtgever verzocht contact op te nemen met Quicargo om de content en/of het werk te laten verwijderen.

17. Vertrouwelijke informatie

 1. De opdrachtgever zal zorgdragen dat hij, zijn werknemers en de door hem ingeschakelde personen alle vertrouwelijke informatie die zij verwerven vertrouwelijk houden. De opdrachtgever dient zorg te dragen dat de informatie op hoog niveau wordt beveiligd.

  De opdrachtgever verklaart vertrouwelijke informatie niet te gebruiken en/of openbaar te maken en/of over te dragen, direct of indirect. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan: alle informatie die direct of indirect verband houdt met Quicargo en/of de dienst, waaronder bedrijfsvoering, zakelijke aangelegenheden, feedback, de werknemers en arbeidsvoorwaarden, haar aandeelhouders, haar investeerders, individuen of entiteiten die gelieerd zijn aan Quicargo en alle informatie met betrekking tot en/of afkomstig van Quicargo die niet publiek toegankelijk verkregen kan worden, met inbegrip van handelsgeheimen, werkwijzen, marketing, reclame, privetransacties of andere informatie.

18. Privacy

 1. Om de dienst te (kunnen) bieden, worden door Quicargo persoonlijke gegevens met betrekking tot de opdrachtgever en haar medewerkers verwerkt, zoals beschreven in het Privacy Statement. Het Privacy Statement maakt integraal deel uit van deze gebruiksvoorwaarden.
 2. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens fungeert Quicargo als een gegevensverantwoordelijke, in de zin van de General Data Protection Regulation ofwel Algemene Verordening Gegevensbescherming. De opdrachtgever garandeert dat hij wettelijk bevoegd is om persoonsgegevens aan Quicargo te verstrekken en dat zij toestemming van de betrokkenen, indien nodig, heeft verkregen.

19. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

 1. De rechtbank van de plaats waar Quicargo statutair is gevestigd is bevoegd van geschillen tussen Quicargo en opdrachtgever kennis te nemen.
 2. Tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing, aangevuld met dwingendrechtelijke Europese en Internationale regelgeving.