Algemene Voorwaarden voor Vervoerders

Algemene Voorwaarden Vervoerders (AV)

Dit document bevat alle voorwaarden die van toepassing zijn op alle overeenkomsten (hierna te noemen ” transportopdrachten ” of ” individuele opdrachten ”) die worden gesloten tussen u,  de vervoerder (hierna te noemen ” Vervoerder ”) en wij, QC United BV ook wel bekend als Quicargo.

Alle verplichtingen en rechten van vervoerders zijn te vinden in ” bijlage 1: standaard operationele procedures vervoerders ”‘, deze bijlage maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden (hierna te noemen AV) en dient aandachtig te worden gelezen.

1 – Definities

               In deze AV zijn de volgende definities van toepassing:

1.1. Vervoerder: een rechtspersoon actief als vervoerder of als expeditiebedrijf, geregistreerd bij het Platform en in staat om vracht te vervoeren.

1.2. Nederlandse Expeditievoorwaarden: de Nederlandse Expeditievoorwaarden dd 1 mei 2018 (die u hier kunt vinden).

1.3. Platform: het online platform van Quicargo toegankelijk via https://app.quicargo.com/ waarmee Quicargo haar Dienst aanbiedt.

1.4. Quicargo: de besloten vennootschap: “QC United BV”

1.5. Dienst: de expeditie diensten die worden aangeboden door Quicargo via het Quicargo platform waarmee een Verlader goederen kan laten vervoeren door Vervoerders en kan profiteren van ongebruikte laadruimte van een Vervoerder.

1.6. Verlader: een bij het Platform geregistreerde rechtspersoon die vracht moet vervoeren, ook wel ‘de klant’ of ‘’de Verzender’’ genoemd.

1.7. Eindklant: de ontvangende partij op de transportopdracht, ook wel ‘de ontvanger’ of de ‘geadresseerde’ genoemd.

1.8. Binnenlands: ophalen en bezorgen in hetzelfde land.

1.9. Transittijd: de tijd tussen het laden van een Zending bij de Vervoerder en de aflevering bij de Ontvanger.

1.10. Gebruiker: iedere rechtspersoon die gebruik maakt van de Dienst van Quicargo, hetzij als Verzender, hetzij als Vervoerder, hetzij op andere wijze.

2 – Toepasselijkheid

De volgende voorschriften worden de contractuele basis voor de contractuele relatie met de Vervoerder in de aangegeven volgorde en zijn van toepassing in geval van tegenstrijdigheden in de transportopdracht:

 • Transportopdracht
 • Raamovereenkomst of Service Level Agreement (indien van toepassing)
 • Algemene voorwaarden van Quicargo, waaronder bijlagen (AV) (zie hieronder)
 • Nederlandse Expeditievoorwaarden
 • Wettelijke voorschriften

2.1. De voorwaarden van een Vervoerder worden hierbij geacht te zijn afgewezen en uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door Quicargo.

2.2. De vernietiging of ongeldigheid van enige bepaling van deze AV heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze AV. In geval van vernietiging of ongeldigheid van enige bepaling van deze AV, moet de bepaling die naar de geest het meest overeenkomt met de ongeldige bepaling als geldig worden beschouwd.

2.3. Quicargo is gebonden aan afwijkingen of wijzigingen van deze AV door een Gebruiker indien deze afwijking of wijziging schriftelijk is overeengekomen.

2.4. Wijziging AV – Quicargo is gerechtigd deze AV te wijzigen of aan te vullen. Vervoerders wordt aangeraden om regelmatig de actuele versie van deze voorwaarden te raadplegen op quicargo.com. Quicargo zal wijzigingen aan de AV ten minste drie weken voor de geplande inwerkingtreding van de gewijzigde AV per e-mail naar het door de vervoerder opgegeven e-mailadres sturen met kennisgeving van de inhoud van de respectievelijke gewijzigde bepalingen. In de wijzigingsmelding wordt hier nogmaals apart op gewezen. Indien de Vervoerder tijdig bezwaar maakt tegen de wijziging van de AV, wordt de contractuele relatie voortgezet onder de eerder overeengekomen voorwaarden. Quicargo behoudt zich in dit geval het recht voor om de contractuele relatie zo snel mogelijk te beëindigen. Door de Dienst na een dergelijke wijziging te blijven gebruiken, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat hij aan verandering onderhevig is en accepteert hij de voorwaarden die op dat moment van toepassing zijn.

2.5. Deze AV blijven van kracht na beëindiging van de rechtsverhouding die heeft geleid tot de toepassing van deze AV.

3 – Registratie

3.1. Een account aanmaken – Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet de Gebruiker een account aanmaken op het Platform door het registratieproces te voltooien. Tijdens dit registratieproces wordt de Gebruiker gevraagd om Quicargo enkele gegevens te verstrekken die nodig zijn om het gebruikersaccount te openen. Indien Gebruiker deze gegevens niet wil verstrekken, kan Gebruiker geen gebruik maken van de Dienst. De Gebruiker stemt ermee in om tijdens de registratie nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken en de Gebruiker stemt ermee in deze informatie bij te werken in geval van wijzigingen, om nauwkeurig, actueel en volledig te blijven. Quicargo behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment de toegang van de Gebruikers tot de Dienst te beperken en/of te blokkeren als de door de Gebruiker verstrekte informatie niet juist, actueel en volledig is.

3.2. Bij het registreren op het Platform moet de Gebruiker een gebruikersnaam invoeren en een wachtwoord kiezen. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich neemt voor elk gebruik van zijn account, of dit nu geautoriseerd is of niet. De Gebruiker dient Quicargo onverwijld op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn account.

4 – Quicargo Diensten

4.1. Expeditie overeenkomst – Bij de uitvoering van de Diensten via het Quicargo Platform zal Quicargo optreden als (en zal worden beschouwd) als expediteur zoals beschreven in artikel 8:60 BW. De Vervoerder erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Diensten via het Platform een ​​expeditieovereenkomst vormt tussen de Verzender en Quicargo als bedoeld in artikel 8:60 BW, en waarop de meest recente versie van de Nederlandse Expeditievoorwaarden van toepassing zullen zijn. In geval van strijdigheid tussen deze AV en de Nederlandse Expeditievoorwaarden prevaleren deze AV (tenzij anders vermeld in deze AV).

4.2. Transportopdrachten ontvangen – Een Vervoerder kan de aanvragen die via het Quicargo platform worden verzonden, ook wel transportopdrachten genoemd, van Verladers ontvangen en accepteren. Na acceptatie van het verzoek op het Platform of via enig ander communicatiemiddel (oa door integratie via SFTP, FTP, REST Api, SOAP), ontvangt de Vervoerder een schriftelijke bevestiging van het transport van goederen. Als een vervoerder is geïntegreerd met Quicargo, zullen de gematchte transportopdrachten automatisch verschijnen in de lijst ”actieve orders”, dit wordt gekwalificeerd als de bevestiging. Deze bevestiging zal gelden op het moment dat de Vervoerder en de betreffende Verlader de overeenkomst aangaan voor het vervoer van goederen.

4.3. Afstemming van de transportopdracht – Zodra de transportopdracht van de Verlader is gematcht met een Vervoerder via het Platform, worden de details van de transportopdracht zo snel mogelijk via het Quicargo Platform naar de specifieke Vervoerder gestuurd. De transportopdracht bevat de noodzakelijke gegevens voor de Vervoerder, zoals de locatie van de goederen en de bestemming, een omschrijving van de te vervoeren goederen, inclusief gewicht en afmetingen, samen met andere relevante informatie voor de Vervoerder.

4.4. Informatie-uitwisseling – Nadat een transportopdracht is geplaatst, heeft Quicargo het recht om informatie over de Vervoerder of zijn onderaannemers aan de klanten door te geven met het oog op het uitvoeren van het transport.

4.5. In het geval dat Quicargo worden beschouwd als een echte Vervoerder door de wet zullen de volgende regelingen van toepassing zijn op de relatie tussen Quicargo en de Verzender, en op deze voorwaarden:

  • Voor internationaal vervoer over de weg: het CMR-verdrag en de bepalingen en voorwaarden van de vrachtbrief;
  • Voor nationaal vervoer over de weg, de AVC (Algemene Vervoer Condities) 2002, laatste versie, en de voorwaarden van de vrachtbrief.

5 – Beperkingen en verklaringen

5.1. Een Gebruiker kan alleen gebruik maken van de Dienst als:

a. hij een zakelijke entiteit is of vertegenwoordigt die de Dienst voor zichzelf of voor anderen gebruikt;
b. de wettelijke vertegenwoordiger van Quicargo heeft alle rechten en bevoegdheden om dit namens hem en namens de werkgever / bedrijf / organisatie waartoe hij behoort aan te gaan;
c. de wettelijke vertegenwoordiger minstens 18 jaar oud is;
d. hij dit doet in strikt intern gebruik in zijn bedrijf, met inachtneming van de AV;
e. hij maakt gebruik van de Dienst in overeenstemming met alle wettelijke en / of contractuele verplichtingen.

5.2. De Gebruiker verklaart dat:

a. aan de in artikel 5.1 genoemde voorwaarden is voldaan;
b. de Gebruiker beschikt over de kennis, de middelen, ervaring en het personeel die nodig zijn om zijn werk op een professionele, veilige en betrouwbare manier en binnen afgesproken termijnen uit te voeren;
c. de Gebruiker beschikt over alle vergunningen, licenties en goedkeuringen die wettelijk vereist zijn om zijn bedrijf te runnen in verband met de Dienst.

5.3. De Gebruiker zal het gebruik van de Dienst niet (proberen) te omzeilen en / of betalingsverplichtingen jegens Quicargo te ontwijken (waaronder het opschorten van betalingen of, zonder voorafgaande toestemming van Quicargo, betalingen verrekenen).

6 – Verplichtingen van de Vervoerder

6.1. Verantwoordelijkheid Van Quicargo – De Vervoerder aanvaardt dat het de exclusieve verantwoordelijkheid van Quicargo is om de Vervoerder te wijzen op zijn verplichtingen onder deze AV (inclusief bijlage 1). Het is niet de verantwoordelijkheid van Quicargo om ervoor te zorgen of te verifiëren dat de Vervoerder zijn verplichtingen onder deze AV zal nakomen. Quicargo kan niet garanderen dat de Vervoerder zijn verplichtingen jegens Quicargo, de Verlader of andere partijen zal nakomen.

6.2. De Vervoerder verklaart tegenover Quicargo dat hij zijn verplichtingen onder deze AV en in het bijzonder, zoals vermeld in bijlage 1, jegens Quicargo en/of de Verlader en/of derden zal nakomen.

6.3. Mislukking – Wanneer de Vervoerder niet in staat is om haar verplichtingen op grond van deze AV (met inbegrip van bijlage 1) of, zoals opgenomen in de Algemene Vervoer Condities 2002, versie 2015 (AVC) of, zoals opgenomen in de CMR voorwaarden of na te komen of nalaat dit te doen binnen de afgesproken tijdslijn, geldt het volgende:

  • de Vervoerder is, zonder dat enige nadere ingebrekestelling vereist is, jegens Quicargo aansprakelijk, naast andere aansprakelijkheden, voor schade en eventuele (extra) kosten als gevolg van het niet nakomen van zijn verplichtingen zoals genoemd in deze AV;
  • Quicargo heeft het recht om de falende Vervoerder van het Platform te verwijderen en/of de Vervoerder een negatieve beoordeling te geven.

7 – Looptijd en beëindiging

7.1. De bepalingen van deze AV blijven van toepassing zolang de Gebruiker is geregistreerd bij het Platform.

7.2. Beëindiging van juridische relatie – Quicargo heeft het recht om de juridische relatie met een Gebruiker onmiddellijk en zonder kennisgeving te beëindigen, de Diensten te beëindigen en een Gebruiker van het Platform te verwijderen als:

a. de Gebruiker handelt in strijd met de bepalingen van deze AV of enige andere voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Diensten;
b. de Gebruiker zijn verplichtingen jegens een andere Gebruiker niet of niet volledig nakomt, of indien de hiervoor genoemde Gebruiker dit voornemen kenbaar maakt;
c. Quicargo moet worden gedwongen door een rechterlijke uitspraak of als de Dienst bij wet verboden is of onmogelijk wordt gemaakt, hetzij technisch of economisch;
d. Quicargo besluit haar activiteiten stop te zetten;
e. de Gebruiker failliet gaat of faillissement aanvraagt ​​of in geval van surseance van betaling of juridische schuldsanering;
f. de gebruiker overlijdt;
g. Quicargo kan om alle redenen niet worden gevraagd de overeenkomst niet op te zeggen.

7.3. Quicargo is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een beëindiging als bedoeld in artikel 12.2.

8 – Aansprakelijkheid

8.1. Quicargo biedt de Dienst aan “in de huidige staat” en “zoals beschikbaar”.

8.2. Quicargo biedt een platform waarmee Verladers verzoeken kunnen indienen voor het vervoer van hun goederen door een Vervoerder. Quicargo zal optreden als (en zal worden aangemerkt) expediteur zoals omschreven in artikel 8:60 BW. Quicargo biedt geen vervoersdiensten aan en is ook niet van plan deze aan te bieden.

8.3. Het gebruik van de Dienst van Quicargo geschiedt op eigen risico van de Gebruiker. Quicargo geeft geen enkele impliciete of expliciete garantie. Quicargo garandeert uitdrukkelijk niet:

a. de geschiktheid van de Dienst voor de doeleinden van de Gebruiker;
b. de juistheid van de informatie verstrekt door derden, waaronder Gebruiker;
c. dat de Dienst voldoet aan de verwachtingen van de Gebruiker;
d. dat de Dienst te allen tijde beschikbaar zal zijn, ononderbroken, tijdig, veilig, nauwkeurig, betrouwbaar, foutloos, vrij van virussen of malware.

8.4. Quicargo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geschillen tussen een Vervoerder en een Verlader.

8.5. Aansprakelijkheid onder Nederlandse Expeditievoorwaarden – Tenzij op grond van de Nederlandse Expeditievoorwaarden jegens een Verlader, is Quicargo niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, inclusief maar niet beperkt tot vertragingen, leveringsfouten, onrechtmatig of frauduleus gebruik van de Diensten van Quicargo door een Gebruiker of een derde partij of andere schade als gevolg van het gebruik van de Diensten van Quicargo.

8.6. Indien en voor zover Quicargo ondanks artikel 10.5 en 10.6 aansprakelijk is jegens een Gebruiker of een derde, is iedere aansprakelijkheid van Quicargo beperkt tot (het laagste van):

a) het bedrag dat terzake onder de aansprakelijkheidsverzekering van Quicargo wordt uitgekeerd, of

b) alle kosten die door de Gebruiker aan Quicargo zijn betaald voor de Diensten die in dat geval zijn geïnstrueerd.

8.7. De aansprakelijkheid van Quicargo jegens een Verlader is beperkt zoals uiteengezet in het hoofdstuk aansprakelijkheid (artikelen 11 t / m 14) van de Nederlandse Expeditievoorwaarden.

8.8. Bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien Gebruiker aantoont dat de schade is veroorzaakt door bedrog of opzet van Quicargo.

8.9. De Gebruiker stemt ermee in om Quicargo en haar bestuurders en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, acties of eisen van derden, die voortvloeien uit of beweerdelijk voortvloeien uit het gebruik van de Diensten van Quicargo en het Platform door de Gebruiker of elke schending van enige bepalingen uiteengezet in deze AV door een gebruiker.

9 – Verzekering door Quicargo

9.1. Quicargo heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten en zal de Gebruiker desgevraagd per e-mail een overeenkomstige bevestiging van de verzekering sturen.

9.2. Houd er rekening mee dat deze clausule geen bepalingen bevat over vervoerder- en goederenverzekeringen. Alle vervoerders zijn verplicht om goed verzekerd te zijn om het transport van de goederen uit te voeren, zie artikel 5 bijlage 1.

10 – Post-contractueel Concurrentiebeding

10.1. Het is voor Vervoerders verboden om een ​​zakelijke relatie aan te gaan voor het vervoer van goederen met een klant van Quicargo zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Quicargo. Dit verbod is beperkt tot de servicegebieden van Quicargo. Dit geldt zowel gedurende de looptijd van de rechtsverhouding als gedurende de twaalf (12) maanden na beëindiging van de rechtsverhouding.

10.2. Met klanten waarnaar wordt verwezen in artikel 10.1 wordt elke Verlader of Eindklant van goederen bedoeld waarvan de Vervoerder in de afgelopen twaalf (12) maanden kennis heeft genomen in verband met een transportopdracht die bij hem is geplaatst door Quicargo of met wie Quicargo een zakelijke relatie is aangegaan. voor het vervoer van goederen en met wie de Vervoerder dat vervoer heeft uitgevoerd. Bij twijfel dient de Vervoerder te bewijzen dat de klant hem buiten de zakelijke relatie met Quicargo bekend is geworden (omkering van de bewijslast).

10.3. Als de Vervoerder de bovenstaande verplichting op grond van artikel 10.1 overtreedt, is hij verplicht een contractuele boete te betalen van 50.000 EUR. Quicargo heeft het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van de Vervoerder.

11 – Gebruik van de Dienst en het Platform

De Gebruiker is aansprakelijk voor het verantwoord, correct en beoogd gebruik van de Diensten en het Platform, en zal daarom (onder meer) niet:

  • enig auteursrecht verwijderen , handelsmerk- of andere eigendoms vermeldingen van enig deel van de Diensten of het Platform;
  • de Diensten of het Platform reproduceren, distribueren, in licentie geven, doorverkopen of anderszins exploiteren;
  • de Diensten of het Platform decompileren, reverse engineeren of demonteren;
  • de werking en functionaliteit van enig aspect van de Diensten of het Platform onnodig belasten of belemmeren;
  • proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot of enig aspect van de Diensten, het Platform of gerelateerde systemen of netwerken te schaden.

12 – Intellectuele eigendom

12.1. Het platform op https://app.quicargo.com en de website op https://quicargo.com/ en elke bijbehorende webapplicatie of mobiele applicatie zijn auteursrechtelijk beschermde werken van Quicargo.

12.2. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Dienst en/of het Platform, inclusief maar niet beperkt tot software, computercode, platforms, algoritmen, gebruikersinterface, technologie, ontwerp, informatie, services, tekst (inclusief artikelen), bestanden, video’s, foto’s, apps, audio en muziek , logo’s en handels namen en elke andere eigendoms inhoud en elke verbetering en/of afgeleid werk zijn eigendom van Quicargo.

12.3. Softwarecomponenten van derden, inclusief open source, zijn onderhevig aan licenties die door die derde partij zijn uitgegeven.

12.4. Quicargo heeft het recht om op elk moment de structuur en specificaties, kenmerken en elk onderdeel en/of ander aspect van de Dienst of enig onderdeel daarvan te wijzigen.

12.5. Onder voorbehoud van de AV en voor zover nodig voor een redelijk gebruik van het Platform, verleent Quicargo hierbij een Gebruiker niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbaar recht om intern gebruik te maken van het Platform binnen het bedrijf.

 

13 – Gebruikersinhoud

13.1. Alle informatie en inhoud die de Gebruiker uploadt en/of plaatst op het Platform, inclusief naam en privé /bedrijf en profielfoto, is op eigen risico van de Gebruiker. De gebruiker moet ervoor zorgen dat zijn inhoud voldoet aan deze AV en op geen enkele manier onwettig, schadelijk, lasterlijk, beledigend of aanstootgevend is. Quicargo is niet verplicht om te controleren en te filteren en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van een Gebruiker. Zonder het voorgaande te beperken, kan Quicargo naar eigen goeddunken de inhoud van een Gebruiker weigeren, filteren, blokkeren, bewerken of verwijderen en / of wijzigen hoe deze in de Dienst en/of het Platform verschijnt zonder voorafgaande kennisgeving.

13.2. De Gebruiker verleent Quicargo hierbij een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare licentie om de inhoud van een Gebruiker te gebruiken, kopiëren, distribueren, beschikbaar te stellen voor het publiek, uit te zenden en te bewerken, met als doel de Dienst te exploiteren en Quicargo te promoten en te adverteren, zonder de verplichting tot betaling van royalty’s en/of andere vergoedingen.

13.3. Als weergegeven inhoud en/of werk het auteursrecht en/of de privacy van de gebruiker schendt of misbruik maakt, wordt de gebruiker uitgenodigd om Quicargo hiervan op de hoogte te stellen door een redelijke kennisgeving te doen om het te verwijderen voordat enige andere (juridische) actie wordt ondernomen.

14 – Vertrouwelijkheid

14.1. Om de Dienst te kunnen aanbieden, verwerkt Quicargo persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker en zijn medewerkers, zoals beschreven in de Privacyverklaring. De privacyverklaring maakt integraal deel uit van deze AV.

14.2. De Gebruiker garandeert dat hij wettelijk bevoegd is om persoonsgegevens aan Quicargo te verstrekken en dat hij indien nodig toestemming heeft verkregen van de betrokken partijen.

14.3. De Vervoerder zwijgt over alle interne bedrijfsinformatie, bedrijfs- en handelsgeheimen, evenals vertrouwelijke procedures, in het bijzonder met betrekking tot het respectieve klantenbestand en de vervoerde goederen, die hem in de loop van zijn samenwerking bekend zijn geworden. Deze vertrouwelijkheid wordt voortgezet gedurende een periode van 2 jaar na het einde van de rechtsverhouding tussen Quicargo en Vervoerder.

15 – Geen afstand van recht

15.1. Elk verzuim van Quicargo om enige bepaling van deze AV af te dwingen of toe te passen, vormt geen verklaring van afstand van die bepaling en zal het recht van Quicargo om die bepaling af te dwingen niet op andere wijze verwijderen of verminderen.

 

16 – Slotbepalingen

16.1. Op deze AV, alle overeenkomsten waarop deze AV van toepassing zijn, de Diensten en het gebruik van het Platform is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Geschillen tussen een Vervoerder en Quicargo, met betrekking tot de verzending van goederen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.

Bijlage 1: Standaard operationele procedures Vervoerders

In dit document vind je alle informatie over onze standaard operationele procedures en verwachtingen van serviceniveaus. Ook vind je alle informatie over toeslagen bij prestatieproblemen of gevallen waarin het toegestaan ​​is om extra toeslag van Quicargo te claimen. Voor uw gemak hebben we aan het einde van dit document de meest voorkomende gevallen samengevat.

 

1. Introductie

Quicargo biedt een platform waarop je als geregistreerde vervoerder transportopdrachten kunt ontvangen en accepteren, ook wel orders genoemd. Na het succesvol afronden van de registratie kan je door het vermelden van jouw voorwaarden en capaciteit transportopdrachten ontvangen en deze accepteren of weigeren. Quicargo ondersteunt FTL / LTL en groupage zendingen. Voorlopig ondersteunt Quicargo, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, het transport van ADR- en geconditioneerde goederen niet.

2 – Zending formaten en laadmeter berekening

Het Quicargo-platform ondersteunt standaard verzend formaten met de volgende afmetingen:

 • Hoogte algemeen: max. 235 cm
 • Gewicht algemeen: 1750 KG per laadmeter, meest voorkomende gewichten ter referentie:
  • Voor Europallets – 700 kg per pallet
  • Voor Blokpallets – 875 kg per pallet
  • Voor cubs – 333 kg per kubieke meter

In specifieke gevallen, wanneer schriftelijk overeengekomen met zowel de Vervoerder als de Verlader kan Quicargo afwijken van de standaardafmetingen zoals hierboven vermeld.

Ter referentie worden laadmeters als volgt berekend: lengte (meter) x breedte (meter) / 2,4 = X laadmeters .

Quicargo behoudt zich het recht voor om de berekening en tarieven van de laadmeters aan te passen in geval van afwijkingen van de maximale grootte en het gewicht van de te vervoeren goederen. Bij afwijkingen prevaleert de Quicargo laadmeter berekening boven de laadmeter berekening van de Vervoerder.

 

3 – Registreren als Vervoerder op het Quicargo-platform

Voordat je zendingen kunt accepteren op het Quicargo-platform, moet je het Vervoerder- onboarding proces voltooien. Deze bestaat uit het volgende:

 1. Kick off meeting

Een (online) kennismakingsgesprek om kennis te maken met het platform en de Quicargo Dienst.

2. Onboarding-formulier

Deze enquête bevat vragen over jouw serviceaanbod, zodat we je kunnen voorzien van de meest nauwkeurige en geschikte zendingen voor je profiel. Dit is ook het gedeelte waarin we je vragen om onze formele documentatie te lezen, zoals dit document met standaard operationele procedures en onze algemene voorwaarden. In sommige gevallen vragen we je om een ​​Service Level Agreement (SLA) te ondertekenen.

3. Verzending van officiële documenten

Om een ​​goede kwaliteit van onze partner-vervoerders te garanderen, vragen wij je om ons kopieën van officiële documenten en certificaten te bezorgen.

Quicargo heeft het recht om bewijs van kwalificaties en certificeringen te vragen, dit moet 30 dagen na het indienen van het verzoek worden afgeleverd. Zonder het onboarding proces te voltooien, kan je geen zendingen op het Quicargo-platform accepteren. Het is de verantwoordelijkheid van de Vervoerder om bijgewerkte versies van de officiële documenten in te dienen. Alle documenten kunnen worden opgestuurd naar carriers@quicargo.com.

 

4 – Verwachting van Quicargo-service

Bij Quicargo zijn we trots op het leveren van eersteklas service. Zonder onze partner vervoerders zouden we dit niet kunnen bereiken. Daarom is het noodzakelijk dat alle vervoerders voldoen aan de onderstaande service verwachtingen. Indien nodig kunnen wij je vragen om een ​​Service Level Agreement (SLA) te tekenen om nadere afspraken te maken over prestatie-indicatoren of te verwachten gedrag. Een SLA kan ook afwijkingen bevatten van de AV of van deze standaard procedures in deze gevallen zal de SLA prevaleren.

Het Quicargo platform bevat een algoritme dat Vervoerders rangschikt op basis van bepaalde indicatoren, op deze manier kunnen we bepalen welke Vervoerder het beste bij een bepaalde order past. De op AI gebaseerde module gebruikt historische transacties om elke Vervoerder te rangschikken voor elke specifieke order. Dit resultaat wordt gebruikt om prioriteit te geven aan de best presterende Vervoerders voor elke order.

4.1 Kwalificaties en certificeringen

Euro-emissienormenQuicargo hecht veel waarde aan duurzaamheid en daarom werken we alleen samen met vervoerders die hun transportdiensten aanbieden met vrachtwagens die minimaal gekwalificeerd zijn met EURO 5.

Chauffeur kwalificaties (Code 95) – Wat betreft chauffeurs en personeel, verwachten we dat alle chauffeurs gekwalificeerd zijn met Code95, een geldig rijbewijs hebben, de nodige opleidingscertificaten hebben en kunnen communiceren in de lokale taal.

AVC & CMR – Je werkt onder de Algemene Vervoercondities 2002, versie 2015 (AVC) met aanvullingen zoals vermeld in deze bijlage en de AV Vervoerders. Internationale Vervoerders zijn verplicht om te werken onder de CMR conventie.

4.2 Aanvaarding van een transportopdracht

Na acceptatie van een transportopdracht verbind je jezelf ertoe de goederen bestemd voor transport te vervoeren conform de transportopdracht, de AV van Quicargo en eventueel een SLA voor de overeengekomen vergoeding en deze af te leveren bij de ontvanger aangeduid door Quicargo in de transportopdracht of volgens individuele instructies die voor de order zijn uitgegeven.

Indien nodig verleen je alle ondersteunende diensten die zijn overeengekomen in de respectievelijke transportopdracht en deze AV, ongeacht eventuele andere juridische gronden voor verschuldigde ondersteunende diensten.

Houd er rekening mee dat je geen aanspraak kunt maken op het ontvangen van toekomstige transportopdrachten uit een eerder door je geplaatste of geaccepteerde transportopdracht, dit biedt geen garanties voor de toekomst. Bovendien is het Quicargo te allen tijde toegestaan ​​om Verladers aan andere Vervoerders over te dragen of bepaalde Vervoerders uit te sluiten van bepaalde orders zonder opgaaf van reden.

4.3 Het uitvoeren van een transportopdracht – Lossen,  laden, apparatuur, elektronische apparaten

Laden & Lossen – Je moet de goederen veilig laden en lossen. Voor het zekeren van de lading moet je  voorzien in standaard en geschikt materiaal, bijv. spanbanden, antislipmatten en randbeschermers.

Bewaking-Je zorgt ervoor dat de vervoerde goederen voldoende worden bewaakt. De adequaatheid van de bewaking wordt bepaald door de soort en omvang van de overeengekomen transportopdracht.

Uitrusting– Er wordt van je verwacht dat je voor aanvang van het transport de technische uitrusting en volledigheid van de uitrusting van het transportvoertuig controleert. Materieel dat verplicht is of in de transportopdracht is overeengekomen, moet tot het einde van het transport door de chauffeur worden gedragen.

Opslagruimten en overige gebouwen-Je bent verplicht om voor de transportopdracht alleen gebruik te maken van geschikte opslagruimten, op- of overslag gebouwen en apparatuur. De Vervoerder is verantwoordelijk voor het naleven van alle wettelijke of officiële vereisten op dit gebied.

Elektronische apparaten– Er wordt verwacht dat je ervoor zorgt dat alle elektronische apparaten die door jou of jouw chauffeur worden gebruikt voor de verwerking van orders, functioneel zijn en dat dit ook zo blijft tijdens de uitvoering van het transport. De juiste gegevensback-up is de verantwoordelijkheid van de Vervoerder.

Capaciteit De Vervoerder is verplicht om op de afgesproken data een voldoende aantal bemande voertuigen met voldoende laadvolume aan te houden om aan alle verplichtingen voortvloeiende uit de transportopdracht te voldoen en stelt deze bemand voor het betreffende transport ter beschikking. Quicargo verwacht dat de door de Vervoerder ingeschakelde chauffeur(s) ten volle gebruik kunnen maken van de wettelijk overeengekomen reistijden voor het transport zodat aflevering van de goederen op het afgesproken tijdstip of binnen de afgesproken termijn gegarandeerd is.

 

Bewijs van levering Het is de verantwoordelijkheid van de Vervoerder om een ​​ondertekende POD te bezorgen. De POD moet worden ondertekend door een bevoegd persoon. De Vervoerder dient al het bewijs van aflevering (POD) naar Quicargo te sturen onmiddellijk nadat het transport is uitgevoerd via EDI of op het platform. Voor binnenlandse zendingen wordt als deadline gesteld; uiterlijk binnen 3 werkdagen na levering tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor internationale zendingen wordt als deadline gesteld; uiterlijk binnen 14 dagen na levering tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Quicargo heeft het recht om de POD eerder op te vragen dan de gestelde deadline als dit noodzakelijk wordt geacht.De Vervoerder is verplicht de gele kopie van de POD voor een termijn van ten minste 7 jaar voor controledoeleinden houden. Alle POD’s moeten minimaal de volgende informatie bevatten: Afleverdatum en adres, handtekening van de ontvanger inclusief volledige naam, plaats en datum.

Het niet naleven van het bovengenoemde POD-proces kan mogelijk leiden tot vertraging van de betaling van de lading. Houd er rekening mee dat Quicargo alleen betaalt voor afgerondde zendingen, dus zendingen met geüploade POD. Als er om welke reden dan ook geen POD beschikbaar is vanwege bijvoorbeeld verlies, moet je een vrijwaringsbrief voorschrijven.

Overslag – Het is verboden om een zending te ‘’cross docken’’ of van het ene voertuig in het andere voertuig te laden of om de goederen binnen het voertuig te verplaatsen (hierna “overslag verbod”) indien het volume van de zending groter is dan 4 laadmeters , tenzij Quicargo vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven. Schade of extra kosten die ontstaan door het overslaan van goederen zijn voor rekening van de Vervoerder. De Vervoerder en Quicargo zijn het erover eens dat het verbod op overslag blijft bestaan, ongeacht enige vermelding in de vrachtbrief in overeenstemming met Art. 6 par. 2 verlicht. a van het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR).

Let op: dit geldt niet voor zendingen kleiner dan 4 laadmeter.

 

Uitbesteding – Je mag een zending slechts één keer uitbesteden. Je komt contractueel met de onderaannemende vervoerder overeen dat hij verplicht is om de bepalingen van deze AV op dezelfde manier na te leven als jou. In dergelijke gevallen is de selectie en het gebruik van onderaannemers uw eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico. Je maakt de selectie met de zorg van een voorzichtige zakenman en zorgt ervoor dat de onderaannemer over alle verzekeringen en certificaten beschikt die nodig zijn voor de uitvoering van de transportopdracht.

Gebruik van derden – Het is verboden om de Quicargo-bestelling over te dragen aan een derde partij, niet zijnde een onderaannemer zoals gedefinieerd in het bovenstaande artikel, dit omvat maar is niet beperkt tot marktplaatsen, bied-platforms en niet-geverifieerde onderaannemers. Indien de vervoerder deze regeling schendt, heeft Quicargo het recht de vervoerder voor een periode van 24 maanden van het platform te verwijderen.

 

4.4 Instructies, informatie en mededelingen

Proactieve communicatie- Wij verwachten dat de Vervoerder Quicargo onmiddellijk en proactief informeert over alle omstandigheden die essentieel zijn voor de uitvoering van de transportopdracht, zodat Quicargo de klant vooraf kan informeren.

We vragen je om de volgende statusupdates te rapporteren voor elke afzonderlijke order:

 1. ETA voor afhalen;
 2. Bevestiging van afhalen;
 3. ETA van levering;
 4. Bevestiging van levering;
 5. POD binnen 3 werkdagen na levering voor binnenlandse zendingen, voor internationale zendingen geldt 14 dagen na levering.

Het is mogelijk om ons op twee manieren te informeren: via integratie of handmatig in het platform.

In het geval van vertragingen of obstakels die de uitvoering en timing van de opdracht beïnvloeden, verwachten we dat je Quicargo onmiddellijk op de hoogte stelt en instructies krijgt van het Quicargo-team. Onmiddellijk betekent het moment dat de vertraging optreedt of het obstakel bekend wordt bij de bestuurder. Dit geldt in het bijzonder voor door u optredende belemmeringen voor vervoer, aflevering en transport, voor herkenbare transportschade aan de goederen en verlies van goederen, voor ongevallen, autopech of vertraging in het transport.

Houd er rekening mee dat het niet proactief informeren van Quicargo over vertragingen, obstakels of andere cruciale informatie en/of het niet melden van statusupdates, na meerdere waarschuwingen kan leiden tot beëindiging van de samenwerking. In ieder geval zal het Carrier Management team van Quicargo een verbeterplan met de Vervoerder bespreken en de Vervoerder voldoende tijd geven om de prestatie te verbeteren. Bovendien zal het niet proactief informeren van Quicargo de carrier ranking beïnvloeden. Quicargo heeft in ieder geval het recht om kosten te vorderen in geval van schade als gevolg van communicatiestoringen.

Bij diefstal of beroving in verband met de transportopdracht verwachten wij dat de Vervoerder contact opneemt met de politie en Quicargo onmiddellijk op de hoogte stelt. Bij een ongeval informeer je in alle gevallen de politie en vraag je, nadat het ongeval is geregistreerd, een schriftelijk ongevalsrapport of een soortgelijk document aan. Dit ongevalsrapport moet in een duidelijk leesbare kopie naar Quicargo worden gestuurd.

Quicargo vereist in ieder geval dat alle communicatie met betrekking tot transportopdrachten via het Quicargo-platform wordt geleid om traceerbaarheid te garanderen.

Order gerelateerde instructies en informatie – U bent verplicht order gerelateerde instructies van de Verzender en Quicargo in het bijzonder met betrekking tot laad- en losdata en de uitvoering van het transport op te volgen. U moet Quicargo zo snel mogelijk op de hoogte stellen van onjuistheden en onvolkomenheden in de instructies die zijn gegeven.

Klachten – In geval van klachten van de Verzender en/of Ontvanger over de kwaliteit en kwantiteit van de goederen, dient u Quicargo hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en ervoor te zorgen dat de klachten schriftelijk op het afleverbewijs worden vermeld.

4.5 Niet-uitvoering, vertragingen en wachttijd

Niet-uitvoering door eigen schuld – Indien een transportopdracht niet kan worden uitgevoerd volgens de specificaties op de transportopdracht, of helemaal niet kan worden uitgevoerd door eigen schuld (verwijtbaar), geldt:

 • Als de vertraging aan de kant van de verlader voor problemen zorgt, verwacht Quicargo van de vervoerder een solide oplossing die voor alle partijen werkbaar is. Quicargo heeft het recht een claimprocedure te starten indien dit nodig wordt geacht. Op grond van de AVC/CMR voorwaarden is de vervoerder verplicht zijn deel te betalen.
 • Je bent aansprakelijk voor alle schade, niet zijnde gevolgschade, berokkend aan de Afzender, de eindklant of Quicargo als gevolg van door de vervoerder toe te rekenen vertraging in het (lossen) laden in lijn met de AVC & CMR voorwaarden. Je vrijwaart Quicargo op eerste verzoek voor eventuele aanspraken van de (eind)klant voortvloeiend uit de toerekenbaar veroorzaakte vertraging bij het (lossen) laden. De bewijslast dat de niet-uitvoering niet uw eigen schuld is, ligt bij jou (omkering van de bewijslast).

Weigering om te laden en/of lossen – De in de transportopdracht overeengekomen laad- en lostijden zijn bindend en dienen in acht te worden genomen. Komt u buiten deze afgesproken data en tijden aan, dan kan de Afzender of Ontvanger het laden of lossen weigeren.

Zelf veroorzaakte vertraging In geval van zelf veroorzaakte en opzettelijk veroorzaakte vertragingen op afhaal- en leveringslocaties heeft Quicargo het recht om de samenwerking met de Vervoerder op te schorten en/of om deelname aan een prestatieverbeteringsplan te vragen. De bewijslast dat de vertraging niet door schuld is veroorzaakt en/of uw eigen schuld ligt bij jou (omkering van de bewijslast). Indien de afzender vertraging veroorzaakt, geldt de genoemde vergoeding voor wachttijden. Houd er rekening mee dat dit ook van invloed kan zijn op je carrier-ranking.

Mislukte afhaling of bezorging – In het geval van een mislukte afhaling of bezorging veroorzaakt door de Verzender heeft de Vervoerder recht op de volgende vergoeding:

 • Mislukte afhaling zonder laden van de te vervoeren goederen: 70% vergoeding van aanvankelijk overeengekomen vrachtkosten;
 • Mislukte levering en, als gevolg daarvan, tweede levering van benodigde goederen: vergoeding van 100% van aanvankelijk overeengekomen vrachtkosten;

De chauffeur moet Quicargo onmiddellijk op de hoogte stellen en moet wachten tot Quicargo schriftelijke toestemming heeft gegeven aan de Vervoerder om het terrein te verlaten. Quicargo accepteert geen verdere claims voor vergoeding anders dan hierboven vermeld.

Wachttijd – Wachttijd op de laad- en losplaats wordt als volgt vergoed, mits dit niet door eigen schuld is:

 • 1-2 pallets; 15 minuten is de standaard wachttijd (er worden geen extra kosten in rekening gebracht)
 • 3-19 pallets; 30 minuten is de standaard wachttijd (er worden geen extra kosten in rekening gebracht
 • 20-33 pallets; 1 uur is de standaard wachttijd (er worden geen extra kosten in rekening gebracht) tenzij sprake is van internationale full truck ladingen (FTL) waarbij de wachttijd 2 uur is.
 • Wachtdag: voor een wachtdag is het Vervoerder toegestaan om maximaal 450 euro in rekening te brengen aan Quicargo..

De extra tijd die de hierboven genoemde standaard wachttijd overschrijdt, brengt extra kosten met zich mee voor de Verzender en kan door de Vervoerder worden teruggevorderd. Er wordt gerekend per kwartier, niet per minuut, voor 12,50 euro per kwartier. Wachttijden worden wiskundig afgerond *. Houd er rekening mee dat Quicargo moet worden geïnformeerd over extra wachttijden als de chauffeur nog aanwezig is op het los- of laadpunt. Extra kosten voor wachttijd worden niet betaald zonder GPS-rechtvaardiging of, door de Klant,  ondertekende POD die de wachttijd rechtvaardigt en zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Quicargo alvorens te worden gefactureerd.

 

Wachttijden voor grenscontrole en in- en uitklaring zijn tot twee uur zonder extra kosten, daarna wordt de wachttijd in rekening gebracht volgens de bovenstaande tarieven.

* in het geval dat een vervoerder 37 minuten wacht op een zending van 1-2 pallets, zijn de eerste 15 minuten gratis en krijgt de vervoerder 15 minuten extra wachttijd vergoed. Gedurende 38 minuten zou de Vervoerder tweemaal 15 minuten wachttijd vergoed krijgen.

 

4.6 Wijziging aan de order of annulering van de order

Wijziging aan de orderAls de plaats van laden en lossen verandert nadat de order is geplaatst maar vóór afhaling of levering en de gewijzigde plaats bevindt zich binnen een straal van tien (10) km van de oorspronkelijk overeengekomen plaats, dan wordt geacht dat het transport uitgevoerd wordt conform de voorwaarden van de transportopdracht. Dit geldt dienovereenkomstig bij een wijziging in de afhaal- of bezorgtijd na het plaatsen van de order van maximaal negentig (90) minuten.

Annulering van de order door Quicargo of de Vervoerder – Indien Quicargo de transportopdracht annuleert, heeft u recht op de volgende vergoeding:

 • Voor internationale zendingen: Op de dag voor het laden, na 12:00 – 100% van de vrachtkosten.

 • Voor nationale zendingen: Op de dag voor het laden, na 17:00 – 70% van de afgesproken vrachtkosten

In alle scenario’s is de vergoeding bij annulering door Quicargo beperkt tot maximaal het overeengekomen vrachttarief. De Vervoerder heeft geen recht op verdere claims op basis van de annulering.

Indien de Vervoerder, een door Quicargo bevestigde transportopdracht beëindigt of annuleert, heeft Quicargo het recht om de Vervoerder extra afhandelingskosten en mogelijke schade in rekening te brengen, inclusief maar niet beperkt tot de kosten voor het instrueren van een alternatieve Vervoerder om het vervoer van de goederen uit te voeren.

5 – Verzekering & wettelijke naleving

Verzekering – De Vervoerder is verplicht voldoende verzekerd te zijn met betrekking tot alle contractuele en wettelijke verplichtingen jegens de Klant, met name de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de AVC (2002) & CMR. Dit betekent in ieder geval dat:

 • Een verzekering voor gevolgschade aan goederen en een aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen is afgesloten met de gebruikelijke en passende bedragen;
 • Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten met een verzekerd bedrag in het gebruikelijke en passende bedrag voor lichamelijk letsel, materiële schade en vermogensschade.

De chauffeur dient tijdens het transport de relevante documenten bij zich te hebben.

Wettelijke naleving – We verwachten dat de Vervoerder voldoet aan alle verplichtingen op het gebied van arbeids-, douane-, buitenlandse handel-, sociale en zekerheidswetgeving.

6 – Niet-naleving

Indien de Vervoerder de verplichtingen op grond van de AV of onze Standaard Operationele Procedures, of zoals opgenomen in de Algemene Vervoercondities 2002, versie 2015 (AVC) of het CMR-verdrag niet nakomt of niet nakomt binnen de afgesproken termijn, dan is het volgende is van toepassing:

 • De Vervoerder, is zonder dat enige nadere kennisgeving vereist is, jegens Quicargo aansprakelijk, naast andere aansprakelijkheden, voor schade en eventuele (extra) kosten als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen zoals vermeld in deze AV;
 • Quicargo heeft het recht om de falende Vervoerder van het platform te verwijderen en/of de vervoerder een negatieve beoordeling te geven.

7 – Tarieven, toeslagen en betalingen

Tarieven en goedkeuring voor toeslagen – Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden de gebruikelijke tarieven voor de Diensten van Quicargo, deze worden verrekend in de prijs die op het scherm wordt weergegeven wanneer de Klant een order plaatst. Van toepassing zijn de tarieven op de dag van plaatsing van de order van de Klant, de tarieven zijn inclusief brandstofkosten en tolgelden.

Alle tarieven zijn gebaseerd op de gegevens die vooraf door zowel de Klant als de Vervoerder zijn opgegeven. Als de goederen die onder de transportopdracht moeten worden vervoerd onderhevig zijn aan speciale kosten die niet voorzien waren en/of niet aan Quicargo zijn meegedeeld door de Klant op het moment van het bevestigen van de transportopdracht, dan heeft Quicargo het recht om vergoeding van dergelijke kosten te eisen van de Klant voor zover deze noodzakelijk waren.

Alle extra kosten gerelateerd aan de te vervoeren goederen (bijv. extra kilometers, extra uitrusting) of voor een verhoging van de verzekeringsdekking vanwege de waarde van de te vervoeren goederen, die niet te voorzien waren op het moment van acceptatie van de transportopdracht, behoeven in elk geval voorafgaande toestemming van Quicargo. Deze toestemming moet zo snel mogelijk schriftelijk worden verkregen zodra de noodzaak van de extra kosten wordt opmerkt. Houd er rekening mee dat alle extra uitgaven moeten worden goedgekeurd door Quicargo voordat ze mogen worden gefactureerd.

 

Betalingen – Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gebruikt Quicargo een self-billing-proces voor betalingen aan vervoerders. Elke week op maandag wordt er een self-billing (of pro-forma) factuur verstuurd voor alle succesvol afgesloten zendingen (met CMR / POD). Kennisgeving van afwijkingen dient schriftelijk per e-mail te worden gestuurd aan finance@quicargo.com binnen 14 dagen na ontvangst van de self billing-factuur. Houd er rekening mee dat er vertraging in betalingen kan optreden wanneer geschillen moeten worden onderzocht. Na de periode van 14 dagen wordt de daadwerkelijke factuur gegenereerd en worden alle zendingen en kosten als definitief beschouwd. Betaling voor gesloten en onbetwiste zendingen vindt plaats 30 dagen nadat de self-billing/pro-forma factuur is gegenereerd. Zie hieronder voor een visuele weergave van dit proces.

Wanneer gewenst dat wij de factuur van de Vervoerder handmatig afhandelen, brengen wij 1 euro per order voor extra afhandelingskosten in rekening.

Self billing quicargo

Extra toeslagen voor vervoerders

 

Let op: dit is een samenvatting van de meest voorkomende gevallen waarin een vervoerder aanspraak kan maken op extra vergoeding of toeslag, deze lijst is niet uitputtend.

 

Casus

Vergoeding toegestaan

Quicargo annuleert een order

 

●       Voor internationale zendingen: Op de dag voor het laden, na 12:00 – 100% van de vrachtkosten.

●       Voor nationale zendingen: Op de dag voor het laden, na 17:00 – 70% van de afgesproken vrachtkosten

Wachttijd

● 1-2 pallets; 15 minuten is de standaard wachttijd (er worden geen extra kosten in rekening gebracht)

● 3-19 ; 30 minuten is de standaard wachttijd (er worden geen extra kosten in rekening gebracht)

● 20-33 ; 1 uur is de standaard wachttijd (er worden geen extra kosten in rekening gebracht) tenzij voor internationale volle vrachtwagenladingen (FTL) de wachttijd 2 uur is.

● Wachtdag: de maximale kosten van een wachtdag bedragen 450 euro.

De extra tijd die de hierboven genoemde standaard wachttijd overschrijdt, brengt extra kosten met zich mee voor de Verzender en kan door u worden teruggevorderd. Er wordt gerekend per kwartier, niet per minuut, voor 12,50 euro per kwartier. Wachttijden worden rekenkundig naar boven afgerond. Voor een wachtdag kan maximaal 450 euro in rekening worden gebracht.

Mislukte afhaling of levering

In het geval van een mislukte afhaling of levering door toedoen van de Verzender heeft de Vervoerder recht op de volgende vergoeding:

●       Mislukte afhaling zonder ophaling van te vervoeren goederen: 70% vergoeding van aanvankelijk overeengekomen vrachtkosten;

●       Mislukte levering en tweede levering van benodigde goederen: vergoeding van 100% van aanvankelijk overeengekomen vrachtkosten;

De chauffeur moet Quicargo onmiddellijk op de hoogte brengen en moet wachten tot Quicargo de vervoerder schriftelijk toestemming geeft om het terrein te verlaten. Quicargo accepteert geen verdere claims voor vergoeding anders dan hierboven vermeld.

Bijkomende kosten om de opdracht uit te voeren

100% vergoeding na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Quicargo.

Extra kosten voor vervoerders

Let op: dit is een opsomming van de meest voorkomende gevallen waarin toeslagen kunnen voorkomen, deze lijst is niet uitputtend

Case

Extra toeslag

Zelf toegebrachte vertraging (door toedoen van de Vervoerder)

U bent verplicht een vast bedrag van 15.00 euro per uur te betalen voor zelf-toegebrachte of moedwillig veroorzaakte vertraging, maar niet meer dan 80% van de overeengekomen vrachtkosten.

Boete voor gebrek aan pro-activiteit

Indien Quicargo geen statusupdates en/of een proactieve melding over vertragingen of obstakels ontvangt, wordt na meerdere waarschuwingen automatisch 15 euro in mindering gebracht op het basis vrachttarief.

Een alternatieve vervoerder moet worden geïnstrueerd door Quicargo na het niet naleven van de AV of na het niet uitvoeren van de order en het niet kunnen voorstellen van een alternatieve oplossing (na een tijdsperiode van 1 uur) of een order wordt geannuleerd na bevestiging.

Alle extra kosten en schade die uit deze gebeurtenis voortvloeien, worden bij u in rekening gebracht.